Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δείξατε ενδιαφέρον για την επιχείρησή μας. Η προστασία δεδομένων έχει ιδιαίτερη προτεραιότητα για τους διαχείριστες της SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ. Η χρήση των σελίδων του Διαδικτύου της SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ είναι δυνατή χωρίς καμία εμφάνιση προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων θέλει να χρησιμοποιήσει ειδικές επιχειρηματικές υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας μας, θα μπορούσε να καταστεί αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, γενικά λαμβάνουμε τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει πάντοτε να συνάδουν με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (General Data Protection Regulation ή GDPR) και να είναι σύμφωνη με τους ειδικoύς για κάθε χώρα κανονισμούς προστασίας δεδομένων που ισχύουν για την SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ. Με τη δήλωση αυτή προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ενημερώνονται, μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματα στα οποία έχουν δικαίωμα.

Ως υπεύθυνος ελεγκτής, η SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται στο Διαδίκτυο ενδέχεται κατά βάση να παρουσιάζουν κενά ασφαλείας, επομένως δεν είναι εγγυημένη η απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς μέσω εναλλακτικών μέσων, π.χ. από το τηλέφωνο.

 1. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων της SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιεί ο ευρωπαίος νομοθέτης για την έγκριση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας δεδομένων πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή για το ευρύ κοινό, καθώς και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας. Για να διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε πρώτα την ορολογία που χρησιμοπιούμε.

Σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

Α) Προσωπικά δεδομένα

Ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί ("πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα"). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αναγνωριστικός αριθμός, δεδομένα θέσης, ένας ηλεκτρονικός αναγνωριστικός κωδικός ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

Β) Το υποκείμενο των δεδομένων
Το υποκείμενο των δεδομένων είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που προσδιορίζεται ή μπορεί να προσδιοριστεί, τα προσωπικά του δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Γ) Επεξεργασία
Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, διαμόρφωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή άλλης διάθεσης, ευθυγράμμισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

Δ) Περιορισμός της επεξεργασίας

Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

Ε) Προφίλ

Προφίλ σημαίνει κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων που σχετίζονται με φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση του φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις , τα συμφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, την τοποθεσία ή τις κινήσεις.

ΣΤ) Ψευδώνυμο

 Η ψευδωνύλωση είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τρόπον ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδίδονται σε ένα συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες τηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποδίδονται σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

Ζ) Ελεγκτής ή ελεγκτής υπεύθυνος για την επεξεργασία

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, από μόνος του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για το διορισμό του μπορούν να προβλεφθούν από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών.

Η) Επεξεργαστής

 Ο μεταποιητής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Θ) Παραλήπτης

Ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας στον οποίο αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το αν είναι τρίτο μέρος ή όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ειδικής έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών δεν θεωρούνται δικαιούχοι. η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Ι) Τρίτο μέρος

Τρίτο μέρος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή φορέας εκτός από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο μεταποιητής και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εξουσία του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του μεταποιητή, έχουν εξουσιοδότηση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΙΑ) Συναίνεση

Η συναίνεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι οποιαδήποτε ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφής ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων με την οποία αυτός, με δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια, συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν .

 1. Όνομα και διεύθυνση του ελεγκτή

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), άλλοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων είναι:

SMARTEQPLUS ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΙλερήμου 37

85132 ΡΟΔΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: 00302241037864

Email: info@smarteqplus.org

Ιστοσελίδα: https: //www.smarteqplus.org

 1. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του ελεγκτή είναι:

Τεχνικό Τμήμα Ασφαλείας Ευάγγελος Βογιατζόπουλος

SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Φιλερήμου 37

85132 ΡΟΔΟΣ

Ελλάδα

Τηλέφωνο: 00302241037864

Email: support@smarteqplus.org

Ιστοσελίδα: https://www.smarteqplus.org

Κάθε υποκείμενο δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας με όλες τις ερωτήσεις και προτάσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων.

 1. Cookies

Οι σελίδες του Διαδικτύου της SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Internet. Πολλές τοποθεσίες Internet και διακομιστές χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν ένα λεγόμενο αναγνωριστικό cookie. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά χαρακτήρων μέσω της οποίας οι σελίδες του Διαδικτύου και οι διακομιστές μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους και τους διακομιστές που επισκέπτονται το Διαδίκτυο να διαφοροποιούν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης των υποκειμένων δεδομένων από άλλα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet μπορεί να αναγνωριστεί και να αναγνωριστεί χρησιμοποιώντας το μοναδικό αναγνωριστικό cookie. Μέσω της χρήσης cookies, η SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας πιο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση cookie. Μέσω ενός cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με γνώμονα τον χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως προαναφέρθηκε, να αναγνωρίσουμε τους χρήστες του ιστοτόπου μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Ο χρήστης του ιστότοπου που χρησιμοποιεί cookies, π.χ. δεν χρειάζεται να εισάγει δεδομένα πρόσβασης κάθε φορά που προσπελαύνεται ο ιστότοπος, διότι αυτό αναλαμβάνεται από τον ιστότοπο και το μπισκότο αποθηκεύεται έτσι στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα άρθρα που ο πελάτης έχει τοποθετήσει στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω της ιστοσελίδας μας μέσω αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται και συνεπώς μπορεί να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα ήδη ορισθέντα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο Internet. Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα απενεργοποιεί τη ρύθμιση των cookies στο χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

 1. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Ο ιστότοπος της SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών όταν ένα υποκείμενο δεδομένων ή αυτοματοποιημένο σύστημα καλεί την ιστοσελίδα. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστή. Η συλλογή μπορεί να είναι (1) οι τύποι και οι εκδοχές των προγραμμάτων περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο φθάνει ένα σύστημα πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας (λεγόμενοι παραπομπές), (4) (5) ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στο δικτυακό τόπο, (6) διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (διεύθυνση IP), (7) πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) τυχόν άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα τεχνολογίας των πληροφοριών μας. Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, η SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ δεν συνάγει συμπεράσματα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την (1) σωστή προβολή του περιεχομένου του ιστότοπού μας, (2) βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστοτόπου μας καθώς και της διαφήμισής του, (3) διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και τεχνολογίας ιστοτόπων , και (4) παρέχουν στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για ποινική δίωξη σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, η SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ αναλύει στατιστικά στοιχεία ανώνυμα δεδομένα και πληροφορίες, με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων της επιχείρησής μας και την εξασφάλιση βέλτιστου επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστών αποθηκεύονται χωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα υποκείμενο δεδομένων.

 1. Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας με την ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ποια προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται στον ελεγκτή καθορίζεται από την αντίστοιχη μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και για δικούς του σκοπούς. Ο ελεγκτής μπορεί να ζητήσει τη μεταφορά σε έναν ή περισσότερους επεξεργαστές (π.χ. μια υπηρεσία αποστολής δεμάτων) που χρησιμοποιεί επίσης προσωπικά δεδομένα για εσωτερικό σκοπό, τα οποία αποδίδονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Με την εγγραφή στον δικτυακό τόπο του υπεύθυνου επεξεργασίας, αποθηκεύεται επίσης η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) και χρησιμοποιείται από την ημερομηνία υποβολής των δεδομένων και από την ώρα της εγγραφής. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση το γεγονός ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η κατάχρηση των υπηρεσιών μας και, εάν είναι απαραίτητο, να καταστεί δυνατή η διερεύνηση των διαπραχθέντων αδικημάτων. Εφόσον η αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του ελεγκτή. Τα δεδομένα αυτά δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους εκτός εάν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων ή εάν η μεταφορά εξυπηρετεί το σκοπό ποινικής δίωξης. Η καταχώριση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, με την εθελοντική ένδειξη προσωπικών δεδομένων, αποσκοπεί στο να επιτρέψει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να προσφέρει στο αντικείμενο των δεδομένων περιεχόμενο ή υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες λόγω της φύσης του συγκεκριμένου θέματος. Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα είναι ελεύθερα να αλλάζουν οποιαδήποτε στιγμή τα προσωπικά δεδομένα που καθορίζονται κατά την εγγραφή ή να τα διαγράψουν εντελώς από το απόθεμα δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει ανά πάσα στιγμή να παράσχει πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος, σε κάθε υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διορθώνει ή διαγράφει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος ή ένδειξης του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον δεν υπάρχουν υποχρεωτικές υποχρεώσεις αποθήκευσης. Το σύνολο των υπαλλήλων του υπεύθυνου της ελεγκτικής υπηρεσίας είναι διαθέσιμο στο συγκεκριμένο πρόσωπο ως πρόσωπα επικοινωνίας.

 1. Συνδρομή στα ενημερωτικά μας δελτία

Στην ιστοσελίδα της SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησής μας. Η μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό καθορίζει ποια προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται, καθώς και όταν το ενημερωτικό δελτίο παραγγέλλεται από τον ελεγκτή. Η SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ενημερώνει τακτικά τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες του μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές επιχειρήσεων. Το ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησης μπορεί να παραληφθεί μόνο από το υποκείμενο των δεδομένων εάν (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (2) τα μητρώα του υποκειμένου των δεδομένων για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρήθηκε από ένα υποκείμενο δεδομένων για πρώτη φορά για αποστολή ενημερωτικών δελτίων, για νομικούς λόγους, στη διαδικασία διπλής συμμετοχής. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται για να αποδείξει εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι εξουσιοδοτημένος να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο. Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP του συστήματος υπολογιστών που έχει αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών Internet (ISP) και που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της εγγραφής, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της εγγραφής. Η συλλογή των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να κατανοηθεί η (πιθανή) κατάχρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε μεταγενέστερη ημερομηνία και συνεπώς εξυπηρετεί το σκοπό της νομικής προστασίας του υπεύθυνου επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας. Επιπλέον, οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου μπορούν να ενημερώνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων ή για μια σχετική καταχώριση, όπως θα συνέβαινε σε περίπτωση τροποποίησης της προσφοράς ενημερωτικών δελτίων, ή σε περίπτωση αλλαγής των τεχνικών συνθηκών. Δεν θα υπάρξει μεταφορά προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων σε τρίτους. Η εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο μπορεί να τερματιστεί από το υποκείμενο των δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση για την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την οποία έχει υποβάλει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για τους σκοπούς της ανάκλησης της συγκατάθεσης, υπάρχει αντίστοιχος σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο. Είναι επίσης δυνατό να καταργήσετε την εγγραφή από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή απευθείας στον ιστότοπο του ελεγκτή ή να το γνωστοποιήσετε στον υπεύθυνο επεξεργασίας με διαφορετικό τρόπο.

 1. Παρακολούθηση ενημερωτικών δελτίων

Το ενημερωτικό δελτίο της SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ περιέχει τα λεγόμενα εικονοστοιχεία παρακολούθησης. Ένα εικονοστοιχείο παρακολούθησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό ενσωματωμένο σε τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία αποστέλλονται σε μορφή HTML για να επιτρέπουν την καταγραφή και ανάλυση αρχείων καταγραφής. Αυτό επιτρέπει μια στατιστική ανάλυση της επιτυχίας ή αποτυχίας των online καμπανιών μάρκετινγκ. Με βάση το ενσωματωμένο εικονοστοιχείο παρακολούθησης, η SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ μπορεί να δει αν και πότε ένα e-mail άνοιξε από ένα υποκείμενο των δεδομένων και ποιοι σύνδεσμοι στο e-mail κλήθηκαν από τα άτομα δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στα εικονοστοιχεία παρακολούθησης που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία αποθηκεύονται και αναλύονται από τον ελεγκτή προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου καθώς και να προσαρμοστεί το περιεχόμενο των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων καλύτερα στα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλούν την αντίστοιχη χωριστή δήλωση συγκατάθεσης που εκδίδεται μέσω της διαδικασίας διπλής συμμετοχής. Μετά την ανάκληση, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από τον ελεγκτή. Η SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ θεωρεί αυτόματα μια απόσυρση από την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου ως ανάκληση.

 1. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Ο ιστότοπος της SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν γρήγορη ηλεκτρονική επικοινωνία με την επιχείρησή μας, καθώς και άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επικοινωνεί με τον ελεγκτή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από ένα υποκείμενο των δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων αποθηκεύονται για τον σκοπό της επεξεργασίας ή επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν γίνεται μεταφορά αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

 1. Σχόλια λειτουργία στο blog στην ιστοσελίδα

Η SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να αφήσουν μεμονωμένα σχόλια σε μεμονωμένες συνεισφορές στο blog σε ένα blog που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ελεγκτή. Ένα blog είναι μια διαδικτυακή πύλη με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, μέσω της οποίας ένα ή περισσότερα άτομα που ονομάζονται bloggers ή bloggers στο διαδίκτυο μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα ή να γράφουν σκέψεις στα αποκαλούμενα blogposts. Τα Blogposts συνήθως σχολιάζονται από τρίτους. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων αφήνει ένα σχόλιο για το ιστολόγιο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, αποθηκεύονται και δημοσιεύονται επίσης τα σχόλια του υποκειμένου δεδομένων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία του σχολιασμού και το ψευδώνυμο του χρήστη που επέλεξε το υποκείμενο των δεδομένων . Επιπλέον, καταγράφεται επίσης η διεύθυνση ΙΡ που έχει εκχωρήσει ο πάροχος υπηρεσιών Internet (ISP) στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Αυτή η αποθήκευση της διεύθυνσης IP λαμβάνει χώρα για λόγους ασφαλείας και σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή δημοσιεύει παράνομο περιεχόμενο μέσω ενός συγκεκριμένου σχολίου. Επομένως, η αποθήκευση αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι προς το συμφέρον του υπευθύνου των δεδομένων, ώστε να μπορεί να απαγγέλλει την απαγόρευση σε περίπτωση παράβασης. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν η μεταφορά αυτή απαιτείται από το νόμο ή εξυπηρετεί το στόχο της υπεράσπισης του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

 1. Συνδρομή σε σχόλια στο ιστολόγιο της ιστοσελίδας

Τα σχόλια που γίνονται στο blog της SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ μπορούν να εγγραφούν από τρίτους. Συγκεκριμένα, υπάρχει η πιθανότητα ένας σχολιαστής να συμμετάσχει στα σχόλια που ακολουθούν τα σχόλιά του σε μια συγκεκριμένη θέση στο blog. Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων αποφασίσει να εγγραφεί στην επιλογή, ο ελεγκτής θα στείλει αυτόματο μήνυμα επιβεβαίωσης για να ελέγξει τη διαδικασία διπλής συμμετοχής ως προς το αν ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποφάσισε υπέρ αυτής της επιλογής. Η επιλογή να εγγραφείτε σε σχόλια μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή.

 1. Τακτική διαγραφή και αποκλεισμός των προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αποθήκευσης ή εφόσον αυτό χορηγείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλους νομοθέτες σε νόμους ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας προς την. Εάν ο σκοπός αποθήκευσης δεν είναι εφαρμοστέος ή εάν λήξει η προθεσμία αποθήκευσης που έχει ορίσει ο ευρωπαίος νομοθέτης ή άλλος αρμόδιος νομοθέτης, τα προσωπικά δεδομένα συνήθως αποκλείονται ή διαγράφονται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

 1. Δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα:

α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα του ευρωπαίου νομοθέτη να λαμβάνει από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας την επιβεβαίωση ως προς το εάν μεταποιούνται ή όχι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος επιβεβαίωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

β) Δικαίωμα πρόσβασης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που έχει χορηγηθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη ώστε να αποκτήσει από τον ελεγκτή δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί ανά πάσα στιγμή και αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες: τους σκοπούς της επεξεργασίας · τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων · τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή πρόκειται να αποκαλυφθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως οι αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς · όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της εν λόγω περιόδου · την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητείται από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία αυτή · την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή · όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους · την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του GDPR και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες επεξεργασία για το υποκείμενο των δεδομένων. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το εάν μεταβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με τη μεταφορά. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος πρόσβασης, μπορεί οποτεδήποτε να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα του ευρωπαίου νομοθέτη να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να έχει συμπληρώσει ατελή προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, αυτός ή αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

δ) Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα να ξεχαστεί)

Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα του ευρωπαίου νομοθέτη να ζητήσει από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν ένας από τους ακόλουθους λόγους ισχύει, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη: Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία. Το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR ή του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR και εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αμφισβητεί τη μεταποίηση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για τη μεταποίηση ή το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αντικρούει τη μεταποίηση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR. Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR. Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχει αποθηκεύσει η SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του ελεγκτή. Ένας υπάλληλος της SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ θα φροντίσει αμέσως να τηρηθεί άμεσα η αίτηση διαγραφής. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει ζητήσει τη διαγραφή από τους εν λόγω ελεγκτές οποιουδήποτε συνδέσμου ή αντιγραφής ή αναπαραγωγής αυτών των προσωπικών δεδομένων, εφόσον δεν απαιτείται επεξεργασία. Οι υπάλληλοι της SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ θα οργανώσουν τα απαραίτητα μέτρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που έχει χορηγηθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη για να αποκτήσει από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για μια περίοδο που επιτρέπει στον ελεγκτή να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητεί αντί αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά απαιτείται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στη μεταποίηση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι θεμιτοί λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν εκείνων του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν πληρούται ένας από τους προαναφερθέντες όρους και ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχει αποθηκευτεί από τη SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, μπορεί οποτεδήποτε να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος της SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ θα φροντίσει για τον περιορισμό της επεξεργασίας.

στ) Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα του ευρωπαίου νομοθέτη να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, τα οποία παρέχονται σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς να παρεμποδίζει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συναίνεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR ή του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εφ 'όσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός του σε φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του GDPR, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει απευθείας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλο, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και όταν επηρεάζουν αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων. Προκειμένου να διεκδικήσει το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.

ζ) Δικαίωμα αντικρούσεως

Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα του ευρωπαίου νομοθέτη να προβάλει, ανά πάσα στιγμή, λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που το αφορούν, το οποίο βασίζεται στο στοιχείο ε) ή στ) ) του άρθρου 6 παράγραφος 1 του GDPR. Αυτό ισχύει και για τα χαρακτηριστικά που βασίζονται στις διατάξεις αυτές. Η SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση ένστασης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύει στα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικές αξιώσεις. Εάν η SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για λόγους άμεσης εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για τέτοια εμπορία. Αυτό ισχύει για τον προσδιορισμό του προφίλ, στο βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντικρούσει τη SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, η SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς. Επιπλέον, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν από την SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ για επιστημονικούς ή ιστορικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς, 89 παράγραφος 1 του GDPR, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Για να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και παρά την οδηγία 2002/58 / ΕΚ, να χρησιμοποιεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα χρησιμοποιώντας τεχνικές προδιαγραφές.

η) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης

Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα του ευρωπαίου νομοθέτη να μην υπόκειται σε απόφαση βασιζόμενη αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα για τον ίδιο ή επηρεάζει σημαντικά τον ίδιο, εφόσον η απόφαση (1) δεν είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός υπευθύνου επεξεργασίας ή (2) δεν επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο οποίος προβλέπει επίσης τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή (3) δεν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν η απόφαση (1) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός υπεύθυνου επεξεργασίας ή (2) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα να προστατεύει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες και τα έννομα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον το δικαίωμα της ανθρώπινης παρέμβασης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να εκφράζει την άποψή του και να αμφισβητεί την απόφαση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα που αφορούν αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, μπορεί οποτεδήποτε να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.

θ) Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που έχει χορηγηθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη να αποσύρει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε υπάλληλο της SMARTEQPLUS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.

 1. Προστασία δεδομένων για τις αιτήσεις και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων για τους σκοπούς της επεξεργασίας της διαδικασίας υποβολής αίτησης. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Τούτο συμβαίνει ιδίως όταν ο αιτών υποβάλλει στον υπεύθυνο της επεξεργασίας αντίστοιχα έγγραφα αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω εντύπου ιστού στην ιστοσελίδα. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας συνάψει σύμβαση εργασίας με έναν αιτούντα, τα υποβληθέντα δεδομένα θα αποθηκευτούν για την επεξεργασία της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν έχει συνάψει σύμβαση εργασίας με τον αιτούντα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τα έγγραφα αίτησης διαγράφονται αυτομάτως δύο μήνες μετά την κοινοποίηση της απόφασης άρνησης, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα άλλο νόμιμο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας δεν αντιτίθεται στη διαγραφή. Άλλο έννομο ενδιαφέρον σε αυτή τη σχέση είναι, π.χ. το βάρος της απόδειξης σε μια διαδικασία βάσει του γενικού νόμου περί ίσης μεταχείρισης (AGG).

 1. Διατάξεις περί Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και χρήση του AddThis

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής δεδομένων έχει ενσωματωμένα στοιχεία της επιχείρησης AddThis. AddThis είναι ένας λεγόμενος πάροχος bookmarking. Η υπηρεσία επιτρέπει την απλοποίηση των σελιδοδεικτών των σελίδων του Διαδικτύου μέσω κουμπιών. Κάνοντας κλικ στο στοιχείο AddThis με το ποντίκι, ή κάνοντας κλικ σε αυτό, εμφανίζεται μια λίστα με τις υπηρεσίες bookmarking και sharing. Το AddThis χρησιμοποιείται σε πάνω από 15 εκατομμύρια ιστότοπους και τα κουμπιά εμφανίζονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της επιχειρησιακής επιχείρησης, πάνω από 20 δισεκατομμύρια φορές το χρόνο. Η εταιρεία που χρησιμοποιεί την AddThis είναι η AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Βιέννη, VA 22182, Ηνωμένες Πολιτείες. Με την κλήση μιας από τις επιμέρους σελίδες του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο AddThis, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του υποκειμένου δεδομένων ζητείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο AddThis για λήψη δεδομένων από τον ιστότοπο www.addthis.com. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η AddThis ενημερώνεται για την επίσκεψη και τη συγκεκριμένη μεμονωμένη σελίδα αυτού του ιστότοπου που χρησιμοποιήθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων με τη βοήθεια της τεχνολογίας των πληροφοριών. Επιπλέον, η AddThis ενημερώνεται σχετικά με τη διεύθυνση IP του συστήματος υπολογιστή που έχει αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών Internet (ISP) και που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ιστοσελίδα που έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, την ημερομηνία και την ώρα την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας. Το AddThis χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για τη δημιουργία ανώνυμων προφίλ χρηστών. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που αποστέλλονται στο AddThis με αυτόν τον τρόπο θα επιτρέψουν στην επιχείρηση AddThis, καθώς και στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τους, να επικοινωνούν με τους επισκέπτες των ιστοσελίδων του ελεγκτή με εξατομικευμένη και με βάση το ενδιαφέρον διαφήμιση. Το AddThis εμφανίζει εξατομικευμένη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος με βάση ένα cookie που έχει οριστεί από την επιχείρηση. Αυτό το cookie αναλύει την επιμέρους συμπεριφορά πλοήγησης του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων. Το cookie αποθηκεύει τις εξερχόμενες επισκέψεις με βάση τον υπολογιστή στις σελίδες του Διαδικτύου. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω της ιστοσελίδας μας μέσω αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και συνεπώς να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης το AddThis να θέσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Τα cookies ενδέχεται επίσης να διαγραφούν από το AddThis ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης τη δυνατότητα να διατυπώσει μόνιμη ένσταση κατά της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την AddThis. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο δεδομένων πρέπει να κάνει κλικ στο κουμπί εξαίρεσης στη διεύθυνση http://www.addthis.com/privacy/opt-out, το οποίο θέτει ένα cookie εξαίρεσης. Το cookie εξαίρεσης που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό τοποθετείται στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων διαγράψει τα cookies από το σύστημά του, τότε το υποκείμενο δεδομένων πρέπει να εμφανίσει ξανά τη σύνδεση και να ορίσει ένα νέο cookie opt-out. Με τη ρύθμιση του cookie εξαίρεσης, ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα οι ιστοσελίδες του ελεγκτή να μην είναι πλήρως χρησιμοποιήσιμες από το υποκείμενο των δεδομένων. Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων του AddThis μπορούν να προσεγγιστούν στο http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

 1. Προστασία δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Facebook

Σε αυτή την ιστοσελίδα, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της επιχείρησης Facebook. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένα μέρος για κοινωνικές συναντήσεις στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέψει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να συμπεριλάβουν τη δημιουργία ιδιωτικών προφίλ, να ανεβάσουν φωτογραφίες και να δικτυωθούν μέσω αιτημάτων φίλων. Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Facebook είναι το Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάποιος ζει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, ο ελεγκτής είναι το Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Με κάθε πρόσκληση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο Facebook (plug-ins), το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου θα σας ζητηθεί αυτόματα να κάνετε λήψη της αντίστοιχης συνιστώσας του Facebook από το Facebook μέσω του στοιχείου Facebook. Μια επισκόπηση όλων των προσθηκών Facebook μπορεί να αποκτηθεί από τη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook ενημερώνεται για το συγκεκριμένο υπο-ιστοτόπο της ιστοσελίδας μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Εάν το άτομο που έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο Facebook, το Facebook ανιχνεύει με κάθε πρόσκληση στον ιστοτόπο μας από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και για όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον ιστότοπό μας το συγκεκριμένο υποσύστημα του Internet σελίδας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Facebook και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Facebook ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα μας, π.χ. το κουμπί "Όπως" ή αν το άτομο υποβάλει ένα σχόλιο, τότε το Facebook ταιριάζει με αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του χρήστη στο πρόσωπο του χρήστη και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα. Το Facebook λαμβάνει πάντοτε, μέσω του στοιχείου Facebook, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε φορά που συνδέεται ταυτόχρονα με το άτομο στο Facebook κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να αποτρέψει αυτό καταργώντας από το λογαριασμό τους στο Facebook πριν από την πραγματοποίηση κλήσης στον ιστότοπό μας. Η κατευθυντήρια γραμμή προστασίας δεδομένων που δημοσιεύτηκε από το Facebook, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση https://facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Επιπλέον, εξηγείται εκεί ποιοι είναι οι επιλογές ρύθμισης που προσφέρει το Facebook για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διάφορες επιλογές διαμόρφωσης που επιτρέπουν την εξάλειψη της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την εξάλειψη της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.

 1. Προστασία δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google AdSense

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το Google AdSense. Το Google AdSense είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που επιτρέπει την τοποθέτηση διαφημίσεων σε ιστότοπους τρίτων. Το Google AdSense βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που επιλέγει τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε ιστότοπους τρίτων μερών, ώστε να ταιριάζουν με το περιεχόμενο του αντίστοιχου ιστότοπου τρίτου μέρους. Το Google AdSense επιτρέπει τη στόχευση βάσει ενδιαφέροντος του χρήστη του Διαδικτύου, η οποία υλοποιείται μέσω δημιουργίας προφίλ μεμονωμένων χρηστών. Η εταιρία που λειτουργεί με το στοιχείο AdSense της Google είναι το Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες. Ο σκοπός του στοιχείου AdSense της Google είναι η ενσωμάτωση διαφημίσεων στην ιστοσελίδα μας. Το Google AdSense τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Alphabet Inc. έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τη χρήση του ιστοτόπου μας. Με κάθε πρόσκληση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας στο Διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Google AdSense, ο περιηγητής Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων θα υποβάλλει αυτόματα δεδομένα μέσω του Το στοιχείο Google AdSense για τη διαφήμιση μέσω διαδικτύου και τον διακανονισμό των προμηθειών της Alphabet Inc. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η επιχείρηση Alphabet Inc. αποκτά γνώση προσωπικών δεδομένων, όπως η διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία εξυπηρετεί το αλφάβητο Inc, μεταξύ άλλων, να κατανοήσουν την προέλευση των επισκεπτών και των κλικ και στη συνέχεια να δημιουργήσουν συμβόλαια διακανονισμού. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστοτόπου μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης και συνεπώς να αρνείται οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης την Alphabet Inc. να θέσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας των πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που ήδη χρησιμοποιούνται από την Alphabet Inc. ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Επιπλέον, το Google AdSense χρησιμοποιεί επίσης τα λεγόμενα εικονοστοιχεία παρακολούθησης. Ένα εικονοστοιχείο παρακολούθησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό που είναι ενσωματωμένο σε ιστοσελίδες για να ενεργοποιήσει μια καταγραφή αρχείου καταγραφής και μια ανάλυση αρχείου καταγραφής μέσω του οποίου μπορεί να γίνει μια στατιστική ανάλυση. Με βάση τα ενσωματωμένα εικονοστοιχεία παρακολούθησης, η Alphabet Inc. είναι σε θέση να προσδιορίσει εάν και πότε ένα δικτυακό τόπο ανοίχθηκε από ένα υποκείμενο δεδομένων και σε ποιους συνδέσμους έγινε κλικ από το υποκείμενο των δεδομένων. Τα εικονοστοιχεία παρακολούθησης χρησιμεύουν, μεταξύ άλλων, για την ανάλυση της ροής επισκεπτών σε έναν ιστότοπο. Μέσω του Google AdSense, τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες - που περιλαμβάνουν επίσης τη διεύθυνση IP και είναι απαραίτητα για τη συλλογή και τη λογιστική των εμφανιζόμενων διαφημίσεων - μεταδίδονται στο Alphabet Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα υποστούν επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το Alphabet Inc. μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτής της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους. Το Google AdSense εξηγείται περαιτέρω στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.google.com/intl/el/adsense/start/.

 1. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το στοιχείο του Google Analytics (με τη λειτουργία anonymizer). Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Οι αναλύσεις ιστού είναι η συλλογή, η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο έφθασε ένα άτομο (ο αποκαλούμενος παραπομπή), ποιες υποσελίδες επισκέφθηκε ή πόσο συχνά και για ποια διάρκεια προβάλλεται μια δευτερεύουσα σελίδα. Οι αναλύσεις ιστού χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας και για τη διεξαγωγή ανάλυσης κόστους / οφέλους της διαφήμισης μέσω διαδικτύου. Ο φορέας εκμετάλλευσης του στοιχείου Google Analytics είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες. Για τις αναλύσεις ιστού μέσω του Google Analytics, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την εφαρμογή "_gat.anonymizeIp". Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, η διεύθυνση IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο του υποκειμένου των δεδομένων περιορίζεται από την Google και ανωνυμίζεται κατά την πρόσβαση στους ιστοτόπους μας από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συμβαλλόμενο κράτος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύσει την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγονται μεταξύ άλλων για να αξιολογεί τη χρήση του ιστοτόπου μας και να παρέχει online αναφορές, οι οποίες δείχνουν τις δραστηριότητες στους ιστοτόπους μας και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του δικτυακού μας τόπου για εμάς. Το Google Analytics τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τη χρήση του ιστοτόπου μας. Με κάθε πρόσκληση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας στο Διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο του Google Analytics, ο περιηγητής Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων θα υποβάλλει αυτόματα δεδομένα μέσω του Το στοιχείο του Google Analytics για τη διαφήμιση μέσω διαδικτύου και τη διευθέτηση των προμηθειών στην Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η επιχείρηση Google αποκτά γνώσεις προσωπικών πληροφοριών, όπως η διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία χρησιμεύει στην Google, μεταξύ άλλων, για να κατανοήσει την προέλευση των επισκεπτών και των κλικ και στη συνέχεια να δημιουργήσει συμβόλαια διακανονισμού. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, ο τόπος από τον οποίο έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων του ιστοτόπου μας από το υποκείμενο των δεδομένων. Με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας, τέτοια προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Internet που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, θα διαβιβάζονται στο Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστοτόπου μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης και συνεπώς να αρνείται οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης το Google Analytics να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από το Google Analytics ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιτίθεται σε μια συλλογή δεδομένων που παράγονται από το Google Analytics, η οποία σχετίζεται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και την πιθανότητα να αποκλείσει οποιαδήποτε τέτοια . Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να κατεβάσει ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout και να το εγκαταστήσει. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης λέει στο Google Analytics μέσω JavaScript, ότι οποιαδήποτε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις των σελίδων στο Internet ενδέχεται να μην μεταδοθούν στο Google Analytics. Η εγκατάσταση των πρόσθετων προγραμμάτων περιήγησης θεωρείται ως αντίρρηση από την Google. Εάν το σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου δεδομένων διαγραφεί, διαμορφωθεί ή εγκατασταθεί αργότερα, τότε το υποκείμενο δεδομένων πρέπει να εγκαταστήσει εκ νέου τα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης έχει απεγκατασταθεί από το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αποδίδεται στη σφαίρα αρμοδιότητάς του ή είναι απενεργοποιημένο, είναι δυνατή η εκτέλεση της επανεγκατάστασης ή της επανενεργοποίησης των πρόσθετων προγραμμάτων περιήγησης. Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google ενδέχεται να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/ και στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Το Google Analytics εξηγείται περαιτέρω στην παρακάτω διεύθυνση https://www.google.com/analytics/.

 1. Προστασία δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει τις υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google. Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google αποτελεί χαρακτηριστικό του Google AdWords, το οποίο επιτρέπει σε μια επιχείρηση να προβάλλει διαφήμιση σε χρήστες του Διαδικτύου που έχουν προηγουμένως κατοικήσει στον ιστότοπο της επιχείρησης. Επομένως, η ενσωμάτωση του επαναληπτικού μάρκετινου Google επιτρέπει σε μια επιχείρηση να δημιουργεί διαφημίσεις με βάση το χρήστη και συνεπώς να εμφανίζει σχετικές διαφημίσεις σε ενδιαφερόμενους χρήστες του Διαδικτύου. Η εταιρεία που λειτουργεί με τις υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google είναι το Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες. Ο σκοπός του Remarketing της Google είναι η εισαγωγή διαφήμισης σχετικής με το ενδιαφέρον. Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις στο δίκτυο της Google ή σε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι βασίζονται σε ατομικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα συμφέροντα των χρηστών του Διαδικτύου. Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google ορίζει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google επιτρέπει την αναγνώριση του επισκέπτη του ιστότοπού μας εάν καλεί διαδοχικές ιστοσελίδες, οι οποίες είναι επίσης μέλη του δικτύου διαφήμισης της Google. Με κάθε κλήση σε έναν ιστότοπο στον οποίο έχει ενσωματωθεί η υπηρεσία μέσω του επαναληπτικού μάρκετινγκ Google, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του υποκειμένου δεδομένων προσδιορίζει αυτόματα με την Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google λαμβάνει προσωπικά στοιχεία, όπως η διεύθυνση IP ή η συμπεριφορά πλοήγησης του χρήστη, τα οποία η Google χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για την εισαγωγή διαφημίσεων σχετικών με το ενδιαφέρον. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, π.χ. τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, διαβιβάζονται στο Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστοτόπου μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης και συνεπώς να αρνείται οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης τη Google να θέσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookie που χρησιμοποιούνται ήδη από την Google ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από την Google. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να καλέσει τον σύνδεσμο www.google.de/settings/ads και να πραγματοποιήσει τις επιθυμητές ρυθμίσεις σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google ενδέχεται να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/.

 1. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google+

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το κουμπί Google+ ως στοιχείο. Το Google+ είναι ένα λεγόμενο κοινωνικό δίκτυο. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χώρος κοινωνικής συνάντησης στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέψει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Google+ επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να συμπεριλαμβάνουν τη δημιουργία ιδιωτικών προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να δικτυώνονται μέσω αιτημάτων φίλων. Η εταιρεία που λειτουργεί Google+ είναι η Google Inc., 1600 Αμφιθέατρο Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Με κάθε πρόσκληση σε μια από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα κουμπί Google+, ο περιηγητής ιστού στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων κατεβάζει αυτόματα μια απεικόνιση των αντίστοιχων Το κουμπί Google+ της Google μέσω του αντίστοιχου στοιχείου του κουμπιού Google+. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google γνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσέλιδα του ιστοτόπου μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google+ διατίθενται στη διεύθυνση https://developers.google.com/+/. Αν το άτομο στο οποίο γίνεται η σύνδεση είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο με το Google+, η Google αναγνωρίζει με κάθε πρόσκληση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και για όλη τη διάρκεια της διαμονής του στον ιστότοπό μας, ποιες συγκεκριμένες υποσελίδες Ιστοσελίδα επισκεφθήκαμε από το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του κουμπιού Google+ και η Google ταιριάζει με τον αντίστοιχο λογαριασμό Google+ που σχετίζεται με το υποκείμενο των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο κουμπί Google+ που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας και συνεπώς δίνει μια σύσταση Google+ 1, τότε η Google αναθέτει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό Google+ του υποκειμένου και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα. Η Google αποθηκεύει τη σύσταση του Google+ 1 του υποκειμένου των δεδομένων και καθιστά διαθέσιμη στο κοινό σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει αποδεχθεί το υποκείμενο των δεδομένων από αυτή την άποψη. Στη συνέχεια, μια σύσταση Google+ 1 που παρέχεται από το υποκείμενο των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα λογαριασμού Google+ που χρησιμοποιείται από το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και από την αποθηκευμένη φωτογραφία, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε άλλες υπηρεσίες της Google, τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Google, του λογαριασμού Google του υποκειμένου των δεδομένων ή σε άλλα μέρη, π.χ. στις σελίδες του Διαδικτύου ή σε σχέση με διαφημίσεις. Η Google είναι επίσης σε θέση να συνδέσει την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο με άλλα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Google. Η Google καταγράφει περαιτέρω αυτές τις προσωπικές πληροφορίες με σκοπό τη βελτίωση ή τη βελτιστοποίηση των διαφόρων υπηρεσιών της Google. Μέσω του κουμπιού Google+, η Google λαμβάνει πληροφορίες ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας, εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα κατά τη στιγμή της πρόσκλησης στον ιστοτόπο μας έχει συνδεθεί στο Google+. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο που κάνει τα δεδομένα κάνει κλικ ή δεν κάνει κλικ στο κουμπί Google+. Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δεν επιθυμεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα στην Google, μπορεί να εμποδίσει τη μετάδοση αυτού, αποσύροντάς τον από το λογαριασμό του στο Google+ προτού καλέσει τον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες και οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google ενδέχεται να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/. Περισσότερες αναφορές από την Google σχετικά με το κουμπί Google+ 1 μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 1. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και χρήση του Google-AdWords

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το Google AdWords. Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία διαφήμισης στο διαδίκτυο που επιτρέπει στον διαφημιζόμενο να τοποθετεί διαφημίσεις στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Google και στο δίκτυο διαφήμισης της Google. Το Google AdWords επιτρέπει σε έναν διαφημιζόμενο να προκαθορίσει συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά με τη βοήθεια των οποίων εμφανίζεται μόνο μια διαφήμιση στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google, όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης για να ανακτήσει ένα αποτέλεσμα αναζήτησης που σχετίζεται με λέξεις-κλειδιά. Στο Δίκτυο διαφήμισης Google, οι διαφημίσεις διανέμονται σε σχετικές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας έναν αυτόματο αλγόριθμο, λαμβάνοντας υπόψη τις λέξεις-κλειδιά που έχουν οριστεί προηγουμένως. Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Google AdWords είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Σκοπός του Google AdWords είναι η προώθηση του ιστότοπού μας με τη συμπερίληψη σχετικής διαφήμισης στους ιστότοπους τρίτων μερών και στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Google και την εισαγωγή διαφημίσεων τρίτων στον ιστότοπό μας. Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων φτάσει στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Google, ένα αρχείο cookie μετατροπής κατατίθεται στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων μέσω της Google. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Ένα cookie μετατροπής χάνει την εγκυρότητά του μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το cookie δεν έχει λήξει, το cookie μετατροπής χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν ορισμένες υποσελίδες, π.χ. το καλάθι αγορών από ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταστημάτων, κλήθηκαν στον ιστότοπό μας. Μέσω του cookie μετατροπής, τόσο η Google όσο και ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορούν να κατανοήσουν εάν ένα άτομο που έφτασε σε μια διαφήμιση του AdWords στον ιστότοπό μας δημιούργησε πωλήσεις, δηλαδή εκτέλεσε ή ακύρωσε την πώληση αγαθών. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται από την Google για τη δημιουργία στατιστικών επισκέψεων για τον ιστότοπό μας. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία επίσκεψης χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού χρηστών που έχουν προβληθεί μέσω διαφημίσεων του AdWords για να διαπιστωθεί η επιτυχία ή η αποτυχία κάθε διαφήμισης του AdWords και να βελτιστοποιηθούν στο μέλλον οι διαφημίσεις μας στο AdWords. Ούτε η εταιρεία μας ούτε άλλοι διαφημιζόμενοι του Google AdWords λαμβάνουν πληροφορίες από την Google που θα μπορούσαν να εντοπίσουν το υποκείμενο των δεδομένων. Το cookie μετατροπής αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα, π.χ. τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, διαβιβάζονται στο Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και συνεπώς να αρνείται οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης τη Google να τοποθετήσει ένα cookie μετατροπής στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, ένα cookie που έχει οριστεί από το Google AdWords μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση που βασίζεται στο ενδιαφέρον της Google. Επομένως, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να έχει πρόσβαση από κάθε ένα από τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούν τη σύνδεση www.google.de/settings/ads και να ορίσει τις επιθυμητές ρυθμίσεις. Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google ενδέχεται να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/.

 1. Προστασία δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και χρήση του Instagram

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της υπηρεσίας Instagram. Το Instagram είναι μια υπηρεσία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως οπτικοακουστική πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και να διαδίδουν τέτοια δεδομένα σε άλλα κοινωνικά δίκτυα. Η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τις υπηρεσίες που προσφέρει η Instagram είναι η Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Με κάθε πρόσκληση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της ιστοσελίδας του Διαδικτύου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Instagram (κουμπί Insta), ζητείται αυτόματα ο περιηγητής Internet στο σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου των δεδομένων στη λήψη μιας οθόνης του αντίστοιχου στοιχείου Instagram του Instagram. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Instagram αντιλαμβάνεται τι συγκεκριμένη υποσέλιδα της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων συνδεθεί ταυτόχρονα με το Instagram, το Instagram ανιχνεύει με κάθε πρόσκληση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και για όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον ιστότοπό μας το συγκεκριμένο υποσέλιδα του Internet σελίδας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Instagram και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Instagram του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Instagram που είναι ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα μας, τότε το Instagram αντιστοιχεί σε αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Instagram του υποκειμένου και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα. Το Instagram λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου Instagram στο οποίο το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει συνδεθεί στο Instagram τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο κουμπί Instagram ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Instagram δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να το αποτρέψει αποσύροντάς τον από το λογαριασμό Instagram πριν γίνει μια κλήση στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας του Instagram μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://help.instagram.com/155833707900388 και https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Προστασία δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Jetpack για το WordPress

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το Jetpack. Το Jetpack είναι ένα plug-in WordPress, η οποία παρέχει πρόσθετες λειτουργίες στον χειριστή μιας ιστοσελίδας που βασίζεται στο WordPress. Το Jetpack επιτρέπει στον διαχειριστή του ιστότοπου, μεταξύ άλλων, μια επισκόπηση των επισκεπτών του ιστότοπου. Με την εμφάνιση σχετικών δημοσιεύσεων και δημοσιεύσεων ή τη δυνατότητα ανταλλαγής περιεχομένου στη σελίδα, είναι επίσης δυνατό να αυξηθούν οι αριθμοί επισκεπτών. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας είναι ενσωματωμένα στο Jetpack, οπότε ένας ιστότοπος που χρησιμοποιεί το Jetpack προστατεύεται καλύτερα από επιθέσεις βίαιης βίας. Το Jetpack βελτιστοποιεί επίσης και επιταχύνει τη φόρτωση εικόνων στον ιστότοπο. Η εταιρεία που λειτουργεί με το Jetpack Plug-Ins για το WordPress είναι η Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, Σαν Φρανσίσκο, CA 94107, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Η επιχείρηση εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί την τεχνολογία παρακολούθησης που δημιουργήθηκε από την Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Το Jetpack θέτει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με κάθε πρόσκληση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας στο Διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Jetpack, ο περιηγητής Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων καλείται αυτόματα να υποβάλει δεδομένα μέσω το στοιχείο Jetpack για σκοπούς ανάλυσης στο Automattic. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας η Automattic λαμβάνει δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας επισκόπησης των επισκέψεων του ιστότοπου. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούν την ανάλυση της συμπεριφοράς του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία έχει πρόσβαση στη σελίδα του Διαδικτύου του ελεγκτή και αναλύεται με στόχο τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του στοιχείου Jetpack δεν χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του υποκειμένου των δεδομένων χωρίς προηγούμενη λήψη ξεχωριστής ρητής συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων. Τα στοιχεία έρχονται επίσης υπόψη της Quantcast. Το Quantcast χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τους ίδιους σκοπούς με το Automattic. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστοτόπου μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης και έτσι να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης το Automattic / Quantcast να θέσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από την Automattic / Quantcast ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί σε μια συλλογή δεδομένων σχετικά με τη χρήση αυτής της τοποθεσίας στο Διαδίκτυο που δημιουργείται από το cookie Jetpack καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Automattic / Quantcast και την πιθανότητα να αποκλείσει οποιαδήποτε τέτοια . Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να πατήσει το κουμπί "εξαίρεσης" κάτω από το σύνδεσμο https://www.quantcast.com/opt-out/ το οποίο θέτει ένα cookie εξαίρεσης. Το σύνολο cookie εξαίρεσης με αυτό το σκοπό τοποθετείται στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων. Εάν τα cookies διαγραφούν στο σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων, τότε το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να καλέσει ξανά τον σύνδεσμο και να ορίσει ένα νέο cookie opt-out. Με τη ρύθμιση του cookie εξαίρεσης, ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα οι ιστοσελίδες του ελεγκτή να μην είναι πλήρως χρησιμοποιήσιμες από το υποκείμενο των δεδομένων. Οι ισχύουσες διατάξεις για την προστασία δεδομένων του Automattic είναι προσπελάσιμες από τη διεύθυνση https: //automattic.com/privacy/. Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων του Quantcast είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση https://www.quantcast.com/privacy/.

 1. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του LinkedIn

Ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της LinkedIn Corporation σε αυτόν τον ιστότοπο. Το LinkedIn είναι ένα διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες με υπάρχουσες επιχειρηματικές επαφές να συνδέονται και να δημιουργούν νέες επιχειρηματικές επαφές. Πάνω από 400 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι σε περισσότερες από 200 χώρες χρησιμοποιούν το LinkedIn. Έτσι, η LinkedIn είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πλατφόρμα για επιχειρηματικές επαφές και μία από τις πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες στον κόσμο. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στο LinkedIn είναι η εταιρεία LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Για ζητήματα ιδιωτικού απορρήτου εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, η ευθύνη για την πολιτική απορρήτου της LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ιρλανδία. Με κάθε πρόσκληση σε μία από τις επιμέρους σελίδες αυτής της τοποθεσίας στο Διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο LinkedIn (προσθήκη LinkedIn), ο περιηγητής Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου αυτόματα ζητήθηκε η λήψη μιας απεικόνισης του αντίστοιχου στοιχείου του LinkedIn του LinkedIn. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη LinkedIn μπορούν να προσπελαστούν στη διεύθυνση https://developer.linkedin.com/plugins. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η LinkedIn αποκτά γνώσεις σχετικά με το τι είδους υποσέλιδα της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα συνδεθεί ταυτόχρονα στο LinkedIn, η LinkedIn ανιχνεύει με κάθε πρόσκληση στον ιστότοπό μας το υποκείμενο των δεδομένων και για όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον ιστότοπό μας, ποια συγκεκριμένη υποσέλιδα του Internet σελίδας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου LinkedIn και συνδέονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό LinkedIn του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά του LinkedIn που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τότε η LinkedIn αναθέτει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό LinkedIn του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα. Το LinkedIn λαμβάνει πληροφορίες μέσω της συνιστώσας LinkedIn στην οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει συνδεθεί στο LinkedIn τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο κουμπί LinkedIn ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση πληροφοριών στο LinkedIn δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να το αποτρέψει αποσύροντας από το λογαριασμό τους στο LinkedIn πριν από την πραγματοποίηση κλήσης στον ιστότοπό μας. Το LinkedIn παρέχει στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls τη δυνατότητα να διαγραφεί από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα SMS και στοχευμένες διαφημίσεις, καθώς και τη δυνατότητα διαχείρισης των ρυθμίσεων διαφήμισης. Το LinkedIn χρησιμοποιεί επίσης συνεργάτες όπως το Eire, το Google Analytics, το BlueKai, το DoubleClick, το Nielsen, το Comscore, το Eloqua και το Lotame. Η ρύθμιση τέτοιων cookies ενδέχεται να απορριφθεί στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Η ισχύουσα πολιτική απορρήτου για το LinkedIn διατίθεται στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Η Πολιτική Cookie του LinkedIn διατίθεται στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και χρήση του Pinterest

Σε αυτή την ιστοσελίδα, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα εξαρτήματα της Pinterest Inc. Το Pinterest είναι ένα λεγόμενο κοινωνικό δίκτυο. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας κοινωνικός τόπος συνάντησης στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέψει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή εταιρικές πληροφορίες. Το Pinterest δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημοσιεύουν, μεταξύ άλλων, συλλογές εικόνων και μεμονωμένες εικόνες, καθώς και περιγραφές σε εικονικούς πινάκους (επονομαζόμενες καρφίτσες), οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να μοιραστούν με άλλους χρήστες (αποκαλούμενοι επαν-ακίδες) σχολίασε. Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Pinterest είναι Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Με κάθε πρόσκληση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας στο Διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Pinterest (plug-in Pinterest), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου δεδομένων ζητήσατε να μεταφορτώσετε μέσω της αντίστοιχης συνιστώσας Pinterest μια απεικόνιση της αντίστοιχης συνιστώσας Pinterest. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Pinterest διατίθενται στο https://pinterest.com/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Pinterest αποκτά γνώσεις σχετικά με το ποιο συγκεκριμένο δευτερεύον μέρος της ιστοσελίδας μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Εάν το άτομο που έχει καταχωρηθεί ταυτόχρονα στο Pinterest, η Pinterest ανιχνεύει με κάθε πρόσκληση στην ιστοσελίδα μας από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και για όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον ιστότοπό μας, ποια συγκεκριμένη υποσέλιδα του Internet μας σελίδας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Pinterest και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Pinterest του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Pinterest, ενσωματωμένο στην ιστοσελίδα μας, τότε το Pinterest αναθέτει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό Pinterest του υποκειμένου και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα. Το Pinterest λαμβάνει πληροφορίες μέσω της συνιστώσας Pinterest, την οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας, με την προϋπόθεση ότι το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει συνδεθεί στο Pinterest κατά την ώρα της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο στοιχείο Pinterest ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση πληροφοριών προς το Pinterest δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να το αποτρέψει αποσύροντας από τον λογαριασμό Pinterest πριν από την πραγματοποίηση κλήσης στον ιστότοπό μας. Η οδηγία προστασίας δεδομένων που δημοσιεύεται από την Pinterest, η οποία διατίθεται στο https://about.pinterest.com/privacy-policy, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από την Pinterest.

 1. Προστασία δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Twitter

Σε αυτή την ιστοσελίδα, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του Twitter. Το Twitter είναι μια πολύγλωσση υπηρεσία πρόσβασης microblogging με πρόσβαση στο κοινό, στην οποία οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν και να διαδίδουν λεγόμενα «tweets», π.χ. σύντομα μηνύματα, τα οποία περιορίζονται σε 280 χαρακτήρες. Αυτά τα σύντομα μηνύματα είναι διαθέσιμα για όλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν συνδεθεί στο Twitter. Τα tweets εμφανίζονται επίσης στους λεγόμενους οπαδούς του αντίστοιχου χρήστη. Οι ακόλουθοι είναι άλλοι χρήστες του Twitter που ακολουθούν τα tweets ενός χρήστη. Επιπλέον, το Twitter σας επιτρέπει να απευθυνθείτε σε ένα ευρύ κοινό μέσω hashtags, συνδέσμων ή retweets. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στο Twitter είναι το Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Με κάθε πρόσκληση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας στο Διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Twitter (κουμπί Twitter), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου δεδομένων ζητείται αυτόματα για να κατεβάσετε μια οθόνη του αντίστοιχου συστατικού Twitter του Twitter. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά Twitter διατίθενται στη διεύθυνση https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Twitter αποκτά γνώσεις σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσέλιδα του ιστοτόπου μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Σκοπός της ενσωμάτωσης της συνιστώσας Twitter είναι η αναμετάδοση των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας ώστε να επιτρέψει στους χρήστες μας να εισαγάγουν αυτήν την ιστοσελίδα στον ψηφιακό κόσμο και να αυξήσουν τους αριθμούς των επισκεπτών μας. Εάν το πρόσωπο που έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο Twitter, το Twitter ανιχνεύει με κάθε πρόσκληση στον ιστότοπό μας από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και για όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον ιστότοπό μας το συγκεκριμένο υποσέλιδα της ιστοσελίδας μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Twitter και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Twitter του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Twitter που είναι ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα μας, τότε το Twitter εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό Twitter του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα. Το Twitter λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου Twitter το οποίο επισκέπτεται το δικτυακό μας τόπο το υποκείμενο των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει συνδεθεί στο Twitter κατά τη στιγμή της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο στοιχείο Twitter ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση πληροφοριών στο Twitter δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να το αποτρέψει αποσύροντάς τον από το λογαριασμό του στο Twitter πριν γίνει μια κλήση στον ιστότοπό μας. Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων του Twitter είναι διαθέσιμες στο https://twitter.com/privacy?lang=el.

 1. Προστασία δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του YouTube

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία του YouTube. Το YouTube είναι μια δικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να ορίσουν τα βίντεο κλιπ και τους άλλους χρήστες δωρεάν, παρέχοντας επίσης δωρεάν προβολή, επισκόπηση και σχολιασμό τους. Το YouTube σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε όλα τα είδη βίντεο, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση τόσο σε πλήρεις ταινίες όσο και σε τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και σε μουσικά βίντεο, ρυμουλκούμενα και βίντεο που πραγματοποιούνται από χρήστες μέσω της διαδικτυακής πύλης. Η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το YouTube είναι το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Το YouTube, LLC, είναι θυγατρική της Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Με κάθε πρόσκληση σε μια από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας στο Διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο YouTube (βίντεο YouTube), ζητείται αυτόματα ο browser του συστήματος πληροφορικής του υποκειμένου των δεδομένων για να κατεβάσετε μια οθόνη του αντίστοιχου στοιχείου του YouTube. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/en/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και το Google αποκτούν γνώση της συγκεκριμένης δευτερεύουσας σελίδας του ιστοτόπου μας, την οποία επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι συνδεδεμένο στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει με κάθε κλήση σε μια δευτερεύουσα σελίδα που περιέχει ένα βίντεο στο YouTube, σε ποια συγκεκριμένη υποσέλιδα του ιστοτόπου μας επισκεφθήκαμε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και την Google και αντιστοιχίζονται στον αντίστοιχο λογαριασμό YouTube του υποκειμένου των δεδομένων. Το YouTube και η Google θα λαμβάνουν πληροφορίες μέσω της συνιστώσας YouTube που έχει επισκεφθεί ο ιστότοπός μας το υποκείμενο των δεδομένων, εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα κατά τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας έχει συνδεθεί στο YouTube. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και το Google δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, η παράδοση ενδέχεται να αποτραπεί εάν το πρόσωπο που κάνει τα δεδομένα αποσυνδέεται από τον δικό του λογαριασμό στο YouTube πριν γίνει μια κλήση στον ιστότοπό μας. Οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων του YouTube, που διατίθενται στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από το YouTube και την Google.

 1. Τρόπος πληρωμής: Προδιαγραφές προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση του PayPal ως επεξεργαστή πληρωμής

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του PayPal. Το PayPal είναι ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών στο διαδίκτυο. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω λεγόμενων λογαριασμών PayPal, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν εικονικούς ιδιωτικούς ή επιχειρηματικούς λογαριασμούς. Το PayPal μπορεί επίσης να επεξεργαστεί εικονικές πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών όταν ο χρήστης δεν έχει λογαριασμό PayPal. Ένας λογαριασμός PayPal διαχειρίζεται μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γι 'αυτό δεν υπάρχουν κλασικοί αριθμοί λογαριασμού. Το PayPal καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών σε τρίτους ή την πληρωμή πληρωμών. Το PayPal δέχεται επίσης τις λειτουργίες του διαχειριστή και προσφέρει υπηρεσίες προστασίας αγοραστών. Η ευρωπαϊκή εταιρεία διαχείρισης του PayPal είναι το PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο. Εάν το υποκείμενο δεδομένων επιλέξει το "PayPal" ως επιλογή πληρωμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας, μεταδίδουμε αυτόματα τα δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων στο PayPal. Επιλέγοντας αυτή την επιλογή πληρωμής, το υποκείμενο των δεδομένων συμφωνεί με τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία των πληρωμών. Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στο PayPal είναι συνήθως το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση IP, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλα δεδομένα απαραίτητα για την επεξεργασία πληρωμών. Η επεξεργασία της σύμβασης αγοράς απαιτεί επίσης τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την αντίστοιχη εντολή. Η διαβίβαση των δεδομένων αποσκοπεί στην επεξεργασία πληρωμών και την πρόληψη της απάτης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα μεταφέρει προσωπικά δεδομένα στο PayPal, ιδίως εάν δοθεί νόμιμο ενδιαφέρον για τη μετάδοση. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ του PayPal και του υπεύθυνου επεξεργασίας για την επεξεργασία των δεδομένων θα διαβιβάζονται από την PayPal σε οργανισμούς οικονομικών πιστώσεων. Η διαβίβαση αυτή προορίζεται για ελέγχους ταυτότητας και πιστοληπτικής ικανότητας. Η PayPal θα μεταβιβάσει, εάν είναι απαραίτητο, τα προσωπικά δεδομένα σε θυγατρικές και παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ή για την επεξεργασία δεδομένων με τη σειρά. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει συγκατάθεση για το χειρισμό προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή από το PayPal. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία, χρήση ή μετάδοση σύμφωνα με (συμβατική) επεξεργασία πληρωμής. Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων του PayPal μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 1. Νομική βάση για τη μεταποίηση Art. 6 (1) lit.

Ένα GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση για τις εργασίες επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων, όπως π.χ. στην περίπτωση που οι εργασίες επεξεργασίας είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγαθών ή για την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία είναι βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). b GDPR. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα στην περίπτωση των ερευνών που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση βάσει της οποίας απαιτείται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο. 6 (1) lit. c GDPR. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματίστηκε στην εταιρεία μας και το όνομα, η ηλικία, τα δεδομένα ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικές πληροφορίες θα πρέπει να μεταβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Στη συνέχεια, η επεξεργασία θα βασίζεται στο άρθρο. 6 (1) lit. d GDPR. Τέλος, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 (1) f GDPR. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για εργασίες επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από κανένα από τους προαναφερθέντες νομικούς λόγους, εφόσον η μεταποίηση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από την εταιρεία μας ή από τρίτο, εκτός εάν τα συμφέροντα υπερισχύουν των συμφερόντων ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέτοιες διαδικασίες επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα επιτρεπτές επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Θεώρησε ότι θα μπορούσε να γίνει δεκτό έννομο συμφέρον εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι πελάτης του υπεύθυνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47 της έκτης απόφασης GDPR).

 1. Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). f GDPR το νόμιμο συμφέρον μας είναι η διεξαγωγή των εργασιών μας υπέρ της ευημερίας όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

 1. Περίοδος για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα

 Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αντίστοιχη περίοδος υποχρεωτικής κατοχής. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται κανονικά, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη της σύμβασης.

 1. Παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως υποχρεωτική ή συμβατική απαίτηση.

Απαιτούμενη απαίτηση για σύναψη σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα. πιθανές συνέπειες της παράλειψης παροχής τέτοιων δεδομένων Διευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικούς κανονισμούς) ή μπορεί επίσης να προκύπτει από συμβατικές διατάξεις (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενο). Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να συνάψετε σύμβαση ότι το υποκείμενο των δεδομένων μας παρέχει προσωπικά δεδομένα, τα οποία πρέπει στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι, για παράδειγμα, υποχρεωμένο να μας παράσχει προσωπικά δεδομένα όταν η εταιρεία μας υπογράφει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να συναφθεί η σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων. Πριν από την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο. Ο υπάλληλος αποσαφηνίζει στο υποκείμενο των δεδομένων κατά πόσον η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υφίσταται υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και οι συνέπειες της μη παροχής των προσωπικών δεδομένων δεδομένα.

 1. Ύπαρξη αυτόματης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματα τη λήψη αποφάσεων ή τη δημιουργία προφίλ. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δημιουργήθηκε από τον Γεννήτρια Πολιτικής Απορρήτου των Υπαλλήλων Εξωτερικής Προστασίας Δεδομένων που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τους Δικηγόρους του Δικτύου Μέσων Ενημέρωσης από το WBS-LAW.

Privacy Policy

We are very delighted that you have shown interest in our enterprise. Data protection is of a particularly high priority for the management of the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS. The use of the Internet pages of the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS is possible without any indication of personal data; however, if a data subject wants to use special enterprise services via our website, processing of personal data could become necessary. If the processing of personal data is necessary and there is no statutory basis for such processing, we generally obtain consent from the data subject.

The processing of personal data, such as the name, address, e-mail address, or telephone number of a data subject shall always be in line with the General Data Protection Regulation (GDPR), and in accordance with the country-specific data protection regulations applicable to the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS. By means of this data protection declaration, our enterprise would like to inform the general public of the nature, scope, and purpose of the personal data we collect, use and process. Furthermore, data subjects are informed, by means of this data protection declaration, of the rights to which they are entitled.

As the controller, the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS has implemented numerous technical and organizational measures to ensure the most complete protection of personal data processed through this website. However, Internet-based data transmissions may in principle have security gaps, so absolute protection may not be guaranteed. For this reason, every data subject is free to transfer personal data to us via alternative means, e.g. by telephone.

 1. 1. Definitions

The data protection declaration of the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS is based on the terms used by the European legislator for the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR). Our data protection declaration should be legible and understandable for the general public, as well as our customers and business partners. To ensure this, we would like to first explain the terminology used.

In this data protection declaration, we use, inter alia, the following terms:

 1. a) Personal data

Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”). An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

 1. b) Data subject

Data subject is any identified or identifiable natural person, whose personal data is processed by the controller responsible for the processing.

 1. c) Processing

Processing is any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

 1. d) Restriction of processing

Restriction of processing is the marking of stored personal data with the aim of limiting their processing in the future.

 1. e) Profiling

Profiling means any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person's performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements.

 1. f) Pseudonymisation

Pseudonymisation is the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person.

 1. g) Controller or controller responsible for the processing

Controller or controller responsible for the processing is the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law.

 1. h) Processor

Processor is a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller.

 1. i) Recipient

Recipient is a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing.

 1. j) Third party

Third party is a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data.

 1. k) Consent

Consent of the data subject is any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject's wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her.

 1. 2. Name and Address of the controller

Controller for the purposes of the General Data Protection Regulation (GDPR), other data protection laws applicable in Member states of the European Union and other provisions related to data protection is:

SMARTEQPLUS VOGIATZOPOULOS EVANGELOS

Filerimou 37

85132 RHODES

GREECE

Phone: 00302241037864

Email: info@smarteqplus.org

Website: https://www,smarteqplus.org

 1. 3. Name and Address of the Data Protection Officer

The Data Protection Officer of the controller is:

Security technical department Evangelos Vogiatzopoulos

SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS

Filerimou 37

85132 RHODES

Greece

Phone: 00302241037864

Email: support@smarteqplus.org

Website: https://www.smarteqplus.org

Any data subject may, at any time, contact our Data Protection Officer directly with all questions and suggestions concerning data protection.

 1. 4. Cookies

The Internet pages of the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS use cookies. Cookies are text files that are stored in a computer system via an Internet browser.

Many Internet sites and servers use cookies. Many cookies contain a so-called cookie ID. A cookie ID is a unique identifier of the cookie. It consists of a character string through which Internet pages and servers can be assigned to the specific Internet browser in which the cookie was stored. This allows visited Internet sites and servers to differentiate the individual browser of the dats subject from other Internet browsers that contain other cookies. A specific Internet browser can be recognized and identified using the unique cookie ID.

Through the use of cookies, the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS can provide the users of this website with more user-friendly services that would not be possible without the cookie setting.

By means of a cookie, the information and offers on our website can be optimized with the user in mind. Cookies allow us, as previously mentioned, to recognize our website users. The purpose of this recognition is to make it easier for users to utilize our website. The website user that uses cookies, e.g. does not have to enter access data each time the website is accessed, because this is taken over by the website, and the cookie is thus stored on the user's computer system. Another example is the cookie of a shopping cart in an online shop. The online store remembers the articles that a customer has placed in the virtual shopping cart via a cookie.

The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies through our website by means of a corresponding setting of the Internet browser used, and may thus permanently deny the setting of cookies. Furthermore, already set cookies may be deleted at any time via an Internet browser or other software programs. This is possible in all popular Internet browsers. If the data subject deactivates the setting of cookies in the Internet browser used, not all functions of our website may be entirely usable.

 1. 5. Collection of general data and information

The website of the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS collects a series of general data and information when a data subject or automated system calls up the website. This general data and information are stored in the server log files. Collected may be (1) the browser types and versions used, (2) the operating system used by the accessing system, (3) the website from which an accessing system reaches our website (so-called referrers), (4) the sub-websites, (5) the date and time of access to the Internet site, (6) an Internet protocol address (IP address), (7) the Internet service provider of the accessing system, and (8) any other similar data and information that may be used in the event of attacks on our information technology systems.

When using these general data and information, the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS does not draw any conclusions about the data subject. Rather, this information is needed to (1) deliver the content of our website correctly, (2) optimize the content of our website as well as its advertisement, (3) ensure the long-term viability of our information technology systems and website technology, and (4) provide law enforcement authorities with the information necessary for criminal prosecution in case of a cyber-attack. Therefore, the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS analyzes anonymously collected data and information statistically, with the aim of increasing the data protection and data security of our enterprise, and to ensure an optimal level of protection for the personal data we process. The anonymous data of the server log files are stored separately from all personal data provided by a data subject.

 1. 6. Registration on our website

The data subject has the possibility to register on the website of the controller with the indication of personal data. Which personal data are transmitted to the controller is determined by the respective input mask used for the registration. The personal data entered by the data subject are collected and stored exclusively for internal use by the controller, and for his own purposes. The controller may request transfer to one or more processors (e.g. a parcel service) that also uses personal data for an internal purpose which is attributable to the controller.

By registering on the website of the controller, the IP address—assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject—date, and time of the registration are also stored. The storage of this data takes place against the background that this is the only way to prevent the misuse of our services, and, if necessary, to make it possible to investigate committed offenses. Insofar, the storage of this data is necessary to secure the controller. This data is not passed on to third parties unless there is a statutory obligation to pass on the data, or if the transfer serves the aim of criminal prosecution.

The registration of the data subject, with the voluntary indication of personal data, is intended to enable the controller to offer the data subject contents or services that may only be offered to registered users due to the nature of the matter in question. Registered persons are free to change the personal data specified during the registration at any time, or to have them completely deleted from the data stock of the controller.

The data controller shall, at any time, provide information upon request to each data subject as to what personal data are stored about the data subject. In addition, the data controller shall correct or erase personal data at the request or indication of the data subject, insofar as there are no statutory storage obligations. The entirety of the controller’s employees are available to the data subject in this respect as contact persons.

 1. 7. Subscription to our newsletters

On the website of the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS, users are given the opportunity to subscribe to our enterprise's newsletter. The input mask used for this purpose determines what personal data are transmitted, as well as when the newsletter is ordered from the controller.

The SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS informs its customers and business partners regularly by means of a newsletter about enterprise offers. The enterprise's newsletter may only be received by the data subject if (1) the data subject has a valid e-mail address and (2) the data subject registers for the newsletter shipping. A confirmation e-mail will be sent to the e-mail address registered by a data subject for the first time for newsletter shipping, for legal reasons, in the double opt-in procedure. This confirmation e-mail is used to prove whether the owner of the e-mail address as the data subject is authorized to receive the newsletter.

During the registration for the newsletter, we also store the IP address of the computer system assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject at the time of the registration, as well as the date and time of the registration. The collection of this data is necessary in order to understand the (possible) misuse of the e-mail address of a data subject at a later date, and it therefore serves the aim of the legal protection of the controller.

The personal data collected as part of a registration for the newsletter will only be used to send our newsletter. In addition, subscribers to the newsletter may be informed by e-mail, as long as this is necessary for the operation of the newsletter service or a registration in question, as this could be the case in the event of modifications to the newsletter offer, or in the event of a change in technical circumstances. There will be no transfer of personal data collected by the newsletter service to third parties. The subscription to our newsletter may be terminated by the data subject at any time. The consent to the storage of personal data, which the data subject has given for shipping the newsletter, may be revoked at any time. For the purpose of revocation of consent, a corresponding link is found in each newsletter. It is also possible to unsubscribe from the newsletter at any time directly on the website of the controller, or to communicate this to the controller in a different way.

 1. 8. Newsletter-Tracking

The newsletter of the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS contains so-called tracking pixels. A tracking pixel is a miniature graphic embedded in such e-mails, which are sent in HTML format to enable log file recording and analysis. This allows a statistical analysis of the success or failure of online marketing campaigns. Based on the embedded tracking pixel, the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS may see if and when an e-mail was opened by a data subject, and which links in the e-mail were called up by data subjects.

Such personal data collected in the tracking pixels contained in the newsletters are stored and analyzed by the controller in order to optimize the shipping of the newsletter, as well as to adapt the content of future newsletters even better to the interests of the data subject. These personal data will not be passed on to third parties. Data subjects are at any time entitled to revoke the respective separate declaration of consent issued by means of the double-opt-in procedure. After a revocation, these personal data will be deleted by the controller. The SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS automatically regards a withdrawal from the receipt of the newsletter as a revocation.

 1. 9. Contact possibility via the website

The website of the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS contains information that enables a quick electronic contact to our enterprise, as well as direct communication with us, which also includes a general address of the so-called electronic mail (e-mail address). If a data subject contacts the controller by e-mail or via a contact form, the personal data transmitted by the data subject are automatically stored. Such personal data transmitted on a voluntary basis by a data subject to the data controller are stored for the purpose of processing or contacting the data subject. There is no transfer of this personal data to third parties.

 1. 10. Comments function in the blog on the website

The SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS offers users the possibility to leave individual comments on individual blog contributions on a blog, which is on the website of the controller. A blog is a web-based, publicly-accessible portal, through which one or more people called bloggers or web-bloggers may post articles or write down thoughts in so-called blogposts. Blogposts may usually be commented by third parties.

If a data subject leaves a comment on the blog published on this website, the comments made by the data subject are also stored and published, as well as information on the date of the commentary and on the user's (pseudonym) chosen by the data subject. In addition, the IP address assigned by the Internet service provider (ISP) to the data subject is also logged. This storage of the IP address takes place for security reasons, and in case the data subject violates the rights of third parties, or posts illegal content through a given comment. The storage of these personal data is, therefore, in the own interest of the data controller, so that he can exculpate in the event of an infringement. This collected personal data will not be passed to third parties, unless such a transfer is required by law or serves the aim of the defense of the data controller.

 1. 11. Subscription to comments in the blog on the website

The comments made in the blog of the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS may be subscribed to by third parties. In particular, there is the possibility that a commenter subscribes to the comments following his comments on a particular blog post.

If a data subject decides to subscribe to the option, the controller will send an automatic confirmation e-mail to check the double opt-in procedure as to whether the owner of the specified e-mail address decided in favor of this option. The option to subscribe to comments may be terminated at any time.

 1. 12. Routine erasure and blocking of personal data

The data controller shall process and store the personal data of the data subject only for the period necessary to achieve the purpose of storage, or as far as this is granted by the European legislator or other legislators in laws or regulations to which the controller is subject to.

If the storage purpose is not applicable, or if a storage period prescribed by the European legislator or another competent legislator expires, the personal data are routinely blocked or erased in accordance with legal requirements.

 1. 13. Rights of the data subject
 2. a) Right of confirmation

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed. If a data subject wishes to avail himself of this right of confirmation, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

 1. b) Right of access

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller free information about his or her personal data stored at any time and a copy of this information. Furthermore, the European directives and regulations grant the data subject access to the following information:

the purposes of the processing;

the categories of personal data concerned;

the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;

where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;

the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data, or restriction of processing of personal data concerning the data subject, or to object to such processing;

the existence of the right to lodge a complaint with a supervisory authority;

where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;

the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) of the GDPR and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and envisaged consequences of such processing for the data subject.

Furthermore, the data subject shall have a right to obtain information as to whether personal data are transferred to a third country or to an international organisation. Where this is the case, the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards relating to the transfer.

If a data subject wishes to avail himself of this right of access, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

 1. c) Right to rectification

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

If a data subject wishes to exercise this right to rectification, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

 1. d) Right to erasure (Right to be forgotten)

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay, and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies, as long as the processing is not necessary:

The personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed.

The data subject withdraws consent to which the processing is based according to point (a) of Article 6(1) of the GDPR, or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, and where there is no other legal ground for the processing.

The data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2) of the GDPR.

The personal data have been unlawfully processed.

The personal data must be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject.

The personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1) of the GDPR.

If one of the aforementioned reasons applies, and a data subject wishes to request the erasure of personal data stored by the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS, he or she may, at any time, contact any employee of the controller. An employee of SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS shall promptly ensure that the erasure request is complied with immediately.

Where the controller has made personal data public and is obliged pursuant to Article 17(1) to erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform other controllers processing the personal data that the data subject has requested erasure by such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data, as far as processing is not required. An employees of the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS will arrange the necessary measures in individual cases.

 1. e) Right of restriction of processing

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

The accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data.

The processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests instead the restriction of their use instead.

The controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims.

The data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.

If one of the aforementioned conditions is met, and a data subject wishes to request the restriction of the processing of personal data stored by the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS, he or she may at any time contact any employee of the controller. The employee of the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS will arrange the restriction of the processing.

 1. f) Right to data portability

Each data subject shall have the right granted by the European legislator, to receive the personal data concerning him or her, which was provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format. He or she shall have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, as long as the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) of the GDPR or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1) of the GDPR, and the processing is carried out by automated means, as long as the processing is not necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.

Furthermore, in exercising his or her right to data portability pursuant to Article 20(1) of the GDPR, the data subject shall have the right to have personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible and when doing so does not adversely affect the rights and freedoms of others.

In order to assert the right to data portability, the data subject may at any time contact any employee of the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS.

 1. g) Right to object

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time, to processing of personal data concerning him or her, which is based on point (e) or (f) of Article 6(1) of the GDPR. This also applies to profiling based on these provisions.

The SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS shall no longer process the personal data in the event of the objection, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject, or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

If the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS processes personal data for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing. This applies to profiling to the extent that it is related to such direct marketing. If the data subject objects to the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS to the processing for direct marketing purposes, the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS will no longer process the personal data for these purposes.

In addition, the data subject has the right, on grounds relating to his or her particular situation, to object to processing of personal data concerning him or her by the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes pursuant to Article 89(1) of the GDPR, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.

In order to exercise the right to object, the data subject may contact any employee of the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS. In addition, the data subject is free in the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, to use his or her right to object by automated means using technical specifications.

 1. h) Automated individual decision-making, including profiling

Each data subject shall have the right granted by the European legislator not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her, or similarly significantly affects him or her, as long as the decision (1) is not is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) is not authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests, or (3) is not based on the data subject's explicit consent.

If the decision (1) is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) it is based on the data subject's explicit consent, the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS shall implement suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and contest the decision.

If the data subject wishes to exercise the rights concerning automated individual decision-making, he or she may, at any time, contact any employee of the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS.

 1. i) Right to withdraw data protection consent

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to withdraw his or her consent to processing of his or her personal data at any time.

If the data subject wishes to exercise the right to withdraw the consent, he or she may, at any time, contact any employee of the SMARTEQPLUS EVANGELOS VOGIATZOPOULOS.

 1. 14. Data protection for applications and the application procedures

The data controller shall collect and process the personal data of applicants for the purpose of the processing of the application procedure. The processing may also be carried out electronically. This is the case, in particular, if an applicant submits corresponding application documents by e-mail or by means of a web form on the website to the controller. If the data controller concludes an employment contract with an applicant, the submitted data will be stored for the purpose of processing the employment relationship in compliance with legal requirements. If no employment contract is concluded with the applicant by the controller, the application documents shall be automatically erased two months after notification of the refusal decision, provided that no other legitimate interests of the controller are opposed to the erasure. Other legitimate interest in this relation is, e.g. a burden of proof in a procedure under the General Equal Treatment Act (AGG).

 1. 15. Data Protection provisions about the application and use of AddThis

On this website, the data controller has integrated components of the enterprise AddThis. AddThis is a so-called bookmarking provider. The service allows for simplified bookmarking of Internet pages via buttons. By clicking on the AddThis component with the mouse, or by clicking on it, a list of bookmarking and sharing services is displayed. AddThis is used on over 15 million websites, and the buttons are displayed, according to the information of the operating enterprise, over 20 billion times a year.

The operating company of AddThis is AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, United States.

By calling up one of the individual pages of the website, which is operated by the controller, and on which an AddThis component has been integrated, the Internet browser of the data subject is automatically prompted by the respective AddThis component to download data from the website www.addthis.com. Within the framework of this technical procedure, AddThis is informed of the visit and the specific individual page of this website that was used by the data subject with the help of information technology. In addition, AddThis is informed about the IP address of the computer system assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject, the browser type and language, the web page accessed before our website, the date and the time of the visit to our website. AddThis uses this data to create anonymous user profiles. The data and information transmitted to AddThis in this way will enable the enterprise AddThis, as well as affiliates or their partner-enterprises, to contact visitors of the web pages of the controller with personalized and interest-based advertising.

AddThis displays personalized and interest-based advertising on the basis of a cookie set by the enterprise. This cookie analyzes the individual surfing behavior of the computer system used by the data subject. The cookie saves the computer-based outgoing visits to Internet pages.

The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies through our website by means of a corresponding setting of the Internet browser used, and thus permanently deny the setting of cookies. Such a setting of the Internet browser used would also prevent AddThis from setting a cookie on the information technology system of the data subject. Cookies may also be deleted by AddThis at any time via an Internet browser or other software programs.

The data subject also has the possibility of objecting permanently to the processing of personal data by AddThis. For this purpose, the data subject must click on the opt-out button under the link http://www.addthis.com/privacy/opt-out, which sets an opt-out cookie. The opt-out cookie used for this purpose is placed on the information technology system used by the data subject. If the data subject deletes the cookies from his system, then the data subject must call up the link again and set a new opt-out cookie.

With the setting of the opt-out cookie, however, the possibility exists that the websites of the controller are not fully usable anymore by the data subject.

The applicable data protection provisions of AddThis may be accessed under http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

 1. 16. Data protection provisions about the application and use of Facebook

On this website, the controller has integrated components of the enterprise Facebook. Facebook is a social network.

A social network is a place for social meetings on the Internet, an online community, which usually allows users to communicate with each other and interact in a virtual space. A social network may serve as a platform for the exchange of opinions and experiences, or enable the Internet community to provide personal or business-related information. Facebook allows social network users to include the creation of private profiles, upload photos, and network through friend requests.

The operating company of Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. If a person lives outside of the United States or Canada, the controller is the Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet website, which is operated by the controller and into which a Facebook component (Facebook plug-ins) was integrated, the web browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download display of the corresponding Facebook component from Facebook through the Facebook component. An overview of all the Facebook Plug-ins may be accessed under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. During the course of this technical procedure, Facebook is made aware of what specific sub-site of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same time on Facebook, Facebook detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-site of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Facebook component and associated with the respective Facebook account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Facebook buttons integrated into our website, e.g. the "Like" button, or if the data subject submits a comment, then Facebook matches this information with the personal Facebook user account of the data subject and stores the personal data.

Facebook always receives, through the Facebook component, information about a visit to our website by the data subject, whenever the data subject is logged in at the same time on Facebook during the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the data subject clicks on the Facebook component or not. If such a transmission of information to Facebook is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Facebook account before a call-up to our website is made.

The data protection guideline published by Facebook, which is available at https://facebook.com/about/privacy/, provides information about the collection, processing and use of personal data by Facebook. In addition, it is explained there what setting options Facebook offers to protect the privacy of the data subject. In addition, different configuration options are made available to allow the elimination of data transmission to Facebook. These applications may be used by the data subject to eliminate a data transmission to Facebook.

 1. 17. Data protection provisions about the application and use of Google AdSense

On this website, the controller has integrated Google AdSense. Google AdSense is an online service which allows the placement of advertising on third-party sites. Google AdSense is based on an algorithm that selects advertisements displayed on third-party sites to match with the content of the respective third-party site. Google AdSense allows an interest-based targeting of the Internet user, which is implemented by means of generating individual user profiles.

The operating company of Google's AdSense component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

The purpose of Google's AdSense component is the integration of advertisements on our website. Google AdSense places a cookie on the information technology system of the data subject. The definition of cookies is explained above. With the setting of the cookie, Alphabet Inc. is enabled to analyze the use of our website. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and into which a Google AdSense component is integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject will automatically submit data through the Google AdSense component for the purpose of online advertising and the settlement of commissions to Alphabet Inc. During the course of this technical procedure, the enterprise Alphabet Inc. gains knowledge of personal data, such as the IP address of the data subject, which serves Alphabet Inc., inter alia, to understand the origin of visitors and clicks and subsequently create commission settlements.

The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Alphabet Inc. from setting a cookie on the information technology system of the data subject. Additionally, cookies already in use by Alphabet Inc. may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

Furthermore, Google AdSense also uses so-called tracking pixels. A tracking pixel is a miniature graphic that is embedded in web pages to enable a log file recording and a log file analysis through which a statistical analysis may be performed. Based on the embedded tracking pixels, Alphabet Inc. is able to determine if and when a website was opened by a data subject, and which links were clicked on by the data subject. Tracking pixels serve, inter alia, to analyze the flow of visitors on a website.

Through Google AdSense, personal data and information—which also includes the IP address, and is necessary for the collection and accounting of the displayed advertisements—is transmitted to Alphabet Inc. in the United States of America. These personal data will be stored and processed in the United States of America. The Alphabet Inc. may disclose the collected personal data through this technical procedure to third parties.

Google AdSense is further explained under the following link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

 1. 18. Data protection provisions about the application and use of Google Analytics (with anonymization function)

On this website, the controller has integrated the component of Google Analytics (with the anonymizer function). Google Analytics is a web analytics service. Web analytics is the collection, gathering, and analysis of data about the behavior of visitors to websites. A web analysis service collects, inter alia, data about the website from which a person has come (the so-called referrer), which sub-pages were visited, or how often and for what duration a sub-page was viewed. Web analytics are mainly used for the optimization of a website and in order to carry out a cost-benefit analysis of Internet advertising.

The operator of the Google Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

For the web analytics through Google Analytics the controller uses the application "_gat. _anonymizeIp". By means of this application the IP address of the Internet connection of the data subject is abridged by Google and anonymised when accessing our websites from a Member State of the European Union or another Contracting State to the Agreement on the European Economic Area.

The purpose of the Google Analytics component is to analyze the traffic on our website. Google uses the collected data and information, inter alia, to evaluate the use of our website and to provide online reports, which show the activities on our websites, and to provide other services concerning the use of our Internet site for us.

Google Analytics places a cookie on the information technology system of the data subject. The definition of cookies is explained above. With the setting of the cookie, Google is enabled to analyze the use of our website. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and into which a Google Analytics component was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject will automatically submit data through the Google Analytics component for the purpose of online advertising and the settlement of commissions to Google. During the course of this technical procedure, the enterprise Google gains knowledge of personal information, such as the IP address of the data subject, which serves Google, inter alia, to understand the origin of visitors and clicks, and subsequently create commission settlements.

The cookie is used to store personal information, such as the access time, the location from which the access was made, and the frequency of visits of our website by the data subject. With each visit to our Internet site, such personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, will be transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Google Analytics from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already in use by Google Analytics may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

In addition, the data subject has the possibility of objecting to a collection of data that are generated by Google Analytics, which is related to the use of this website, as well as the processing of this data by Google and the chance to preclude any such. For this purpose, the data subject must download a browser add-on under the link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout and install it. This browser add-on tells Google Analytics through a JavaScript, that any data and information about the visits of Internet pages may not be transmitted to Google Analytics. The installation of the browser add-ons is considered an objection by Google. If the information technology system of the data subject is later deleted, formatted, or newly installed, then the data subject must reinstall the browser add-ons to disable Google Analytics. If the browser add-on was uninstalled by the data subject or any other person who is attributable to their sphere of competence, or is disabled, it is possible to execute the reinstallation or reactivation of the browser add-ons.

Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics is further explained under the following Link https://www.google.com/analytics/.

 1. 19. Data protection provisions about the application and use of Google Remarketing

On this website, the controller has integrated Google Remarketing services. Google Remarketing is a feature of Google AdWords, which allows an enterprise to display advertising to Internet users who have previously resided on the enterprise's Internet site. The integration of Google Remarketing therefore allows an enterprise to create user-based advertising and thus shows relevant advertisements to interested Internet users.

The operating company of the Google Remarketing services is the Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

The purpose of Google Remarketing is the insertion of interest-relevant advertising. Google Remarketing allows us to display ads on the Google network or on other websites, which are based on individual needs and matched to the interests of Internet users.

Google Remarketing sets a cookie on the information technology system of the data subject. The definition of cookies is explained above. With the setting of the cookie, Google enables a recognition of the visitor of our website if he calls up consecutive web pages, which are also a member of the Google advertising network. With each call-up to an Internet site on which the service has been integrated by Google Remarketing, the web browser of the data subject identifies automatically with Google. During the course of this technical procedure, Google receives personal information, such as the IP address or the surfing behaviour of the user, which Google uses, inter alia, for the insertion of interest relevant advertising.

The cookie is used to store personal information, e.g. the Internet pages visited by the data subject. Each time we visit our Internet pages, personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, is transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Google from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already in use by Google may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

In addition, the data subject has the possibility of objecting to the interest-based advertising by Google. For this purpose, the data subject must call up the link to www.google.de/settings/ads and make the desired settings on each Internet browser used by the data subject.

Further information and the actual data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. 20. Data protection provisions about the application and use of Google+

On this website, the controller has integrated the Google+ button as a component. Google+ is a so-called social network. A social network is a social meeting place on the Internet, an online community, which usually allows users to communicate with each other and interact in a virtual space. A social network may serve as a platform for the exchange of opinions and experiences, or enable the Internet community to provide personal or business-related information. Google+ allows users of the social network to include the creation of private profiles, upload photos and network through friend requests.

The operating company of Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this website, which is operated by the controller and on which a Google+ button has been integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject automatically downloads a display of the corresponding Google+ button of Google through the respective Google+ button component. During the course of this technical procedure, Google is made aware of what specific sub-page of our website was visited by the data subject. More detailed information about Google+ is available under https://developers.google.com/+/.

If the data subject is logged in at the same time to Google+, Google recognizes with each call-up to our website by the data subject and for the entire duration of his or her stay on our Internet site, which specific sub-pages of our Internet page were visited by the data subject. This information is collected through the Google+ button and Google matches this with the respective Google+ account associated with the data subject.

If the data subject clicks on the Google+ button integrated on our website and thus gives a Google+ 1 recommendation, then Google assigns this information to the personal Google+ user account of the data subject and stores the personal data. Google stores the Google+ 1 recommendation of the data subject, making it publicly available in accordance with the terms and conditions accepted by the data subject in this regard. Subsequently, a Google+ 1 recommendation given by the data subject on this website together with other personal data, such as the Google+ account name used by the data subject and the stored photo, is stored and processed on other Google services, such as search-engine results of the Google search engine, the Google account of the data subject or in other places, e.g. on Internet pages, or in relation to advertisements. Google is also able to link the visit to this website with other personal data stored on Google. Google further records this personal information with the purpose of improving or optimizing the various Google services.

Through the Google+ button, Google receives information that the data subject visited our website, if the data subject at the time of the call-up to our website is logged in to Google+. This occurs regardless of whether the data subject clicks or doesn’t click on the Google+ button.

If the data subject does not wish to transmit personal data to Google, he or she may prevent such transmission by logging out of his Google+ account before calling up our website.

Further information and the data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. More references from Google about the Google+ 1 button may be obtained under https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 1. 21. Data protection provisions about the application and use of Google-AdWords

On this website, the controller has integrated Google AdWords. Google AdWords is a service for Internet advertising that allows the advertiser to place ads in Google search engine results and the Google advertising network. Google AdWords allows an advertiser to pre-define specific keywords with the help of which an ad on Google's search results only then displayed, when the user utilizes the search engine to retrieve a keyword-relevant search result. In the Google Advertising Network, the ads are distributed on relevant web pages using an automatic algorithm, taking into account the previously defined keywords.

The operating company of Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

The purpose of Google AdWords is the promotion of our website by the inclusion of relevant advertising on the websites of third parties and in the search engine results of the search engine Google and an insertion of third-party advertising on our website.

If a data subject reaches our website via a Google ad, a conversion cookie is filed on the information technology system of the data subject through Google. The definition of cookies is explained above. A conversion cookie loses its validity after 30 days and is not used to identify the data subject. If the cookie has not expired, the conversion cookie is used to check whether certain sub-pages, e.g, the shopping cart from an online shop system, were called up on our website. Through the conversion cookie, both Google and the controller can understand whether a person who reached an AdWords ad on our website generated sales, that is, executed or canceled a sale of goods.

The data and information collected through the use of the conversion cookie is used by Google to create visit statistics for our website. These visit statistics are used in order to determine the total number of users who have been served through AdWords ads to ascertain the success or failure of each AdWords ad and to optimize our AdWords ads in the future. Neither our company nor other Google AdWords advertisers receive information from Google that could identify the data subject.

The conversion cookie stores personal information, e.g. the Internet pages visited by the data subject. Each time we visit our Internet pages, personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, is transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies by our website, as stated above, by means of a corresponding setting of the Internet browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such a setting of the Internet browser used would also prevent Google from placing a conversion cookie on the information technology system of the data subject. In addition, a cookie set by Google AdWords may be deleted at any time via the Internet browser or other software programs.

The data subject has a possibility of objecting to the interest based advertisement of Google. Therefore, the data subject must access from each of the browsers in use the link www.google.de/settings/ads and set the desired settings.

Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. 22. Data protection provisions about the application and use of Instagram

On this website, the controller has integrated components of the service Instagram. Instagram is a service that may be qualified as an audiovisual platform, which allows users to share photos and videos, as well as disseminate such data in other social networks.

The operating company of the services offered by Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which an Instagram component (Insta button) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to the download of a display of the corresponding Instagram component of Instagram. During the course of this technical procedure, Instagram becomes aware of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same time on Instagram, Instagram detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Instagram component and is associated with the respective Instagram account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Instagram buttons integrated on our website, then Instagram matches this information with the personal Instagram user account of the data subject and stores the personal data.

Instagram receives information via the Instagram component that the data subject has visited our website provided that the data subject is logged in at Instagram at the time of the call to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the Instagram button or not. If such a transmission of information to Instagram is not desirable for the data subject, then he or she can prevent this by logging off from their Instagram account before a call-up to our website is made.

Further information and the applicable data protection provisions of Instagram may be retrieved under https://help.instagram.com/155833707900388 and https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. 23. Data protection provisions about the application and use of Jetpack for WordPress

On this website, the controller has integrated Jetpack. Jetpack is a WordPress plug-in, which provides additional features to the operator of a website based on WordPress. Jetpack allows the Internet site operator, inter alia, an overview of the visitors of the site. By displaying related posts and publications, or the ability to share content on the page, it is also possible to increase visitor numbers. In addition, security features are integrated into Jetpack, so a Jetpack-using site is better protected against brute-force attacks. Jetpack also optimizes and accelerates the loading of images on the website.

The operating company of Jetpack Plug-Ins for WordPress is the Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES. The operating enterprise uses the tracking technology created by Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Jetpack sets a cookie on the information technology system used by the data subject. The definition of cookies is explained above. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a Jetpack component was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to submit data through the Jetpack component for analysis purposes to Automattic. During the course of this technical procedure Automattic receives data that is used to create an overview of website visits. The data obtained in this way serves the analysis of the behaviour of the data subject, which has access to the Internet page of the controller and is analyzed with the aim to optimize the website. The data collected through the Jetpack component is not used to identify the data subject without a prior obtaining of a separate express consent of the data subject. The data comes also to the notice of Quantcast. Quantcast uses the data for the same purposes as Automattic.

The data subject can, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Automattic/Quantcast from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already in use by Automattic/Quantcast may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

In addition, the data subject has the possibility of objecting to a collection of data relating to a use of this Internet site that are generated by the Jetpack cookie as well as the processing of these data by Automattic/Quantcast and the chance to preclude any such. For this purpose, the data subject must press the ‘opt-out’ button under the link https://www.quantcast.com/opt-out/ which sets an opt-out cookie. The opt-out cookie set with this purpose is placed on the information technology system used by the data subject. If the cookies are deleted on the system of the data subject, then the data subject must call up the link again and set a new opt-out cookie.

With the setting of the opt-out cookie, however, the possibility exists that the websites of the controller are not fully usable anymore by the data subject.

The applicable data protection provisions of Automattic may be accessed under https://automattic.com/privacy/. The applicable data protection provisions of Quantcast can be accessed under https://www.quantcast.com/privacy/.

 1. 24. Data protection provisions about the application and use of LinkedIn

The controller has integrated components of the LinkedIn Corporation on this website. LinkedIn is a web-based social network that enables users with existing business contacts to connect and to make new business contacts. Over 400 million registered people in more than 200 countries use LinkedIn. Thus, LinkedIn is currently the largest platform for business contacts and one of the most visited websites in the world.

The operating company of LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES. For privacy matters outside of the UNITED STATES LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, is responsible.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a LinkedIn component (LinkedIn plug-in) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to the download of a display of the corresponding LinkedIn component of LinkedIn. Further information about the LinkedIn plug-in may be accessed under https://developer.linkedin.com/plugins. During the course of this technical procedure, LinkedIn gains knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same time on LinkedIn, LinkedIn detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the LinkedIn component and associated with the respective LinkedIn account of the data subject. If the data subject clicks on one of the LinkedIn buttons integrated on our website, then LinkedIn assigns this information to the personal LinkedIn user account of the data subject and stores the personal data.

LinkedIn receives information via the LinkedIn component that the data subject has visited our website, provided that the data subject is logged in at LinkedIn at the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the LinkedIn button or not. If such a transmission of information to LinkedIn is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their LinkedIn account before a call-up to our website is made.

LinkedIn provides under https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls the possibility to unsubscribe from e-mail messages, SMS messages and targeted ads, as well as the ability to manage ad settings. LinkedIn also uses affiliates such as Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua, and Lotame. The setting of such cookies may be denied under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. The applicable privacy policy for LinkedIn is available under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. The LinkedIn Cookie Policy is available under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. 25. Data protection provisions about the application and use of Pinterest

On this website, the controller has integrated components of Pinterest Inc. Pinterest is a so-called social network. A social network is an Internet social meeting place, an online community that allows users to communicate and interact with each other in a virtual space. A social network may serve as a platform for the exchange of opinions and experiences, or allow the Internet community to provide personal or company-related information. Pinterest enables the users of the social network to publish, inter alia, picture collections and individual pictures as well as descriptions on virtual pinboards (so-called pins), which can then be shared by other user's (so-called re-pins) or commented on.

The operating company of Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a Pinterest component (Pinterest plug-in) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject automatically prompted to download through the respective Pinterest component a display of the corresponding Pinterest component. Further information on Pinterest is available under https://pinterest.com/. During the course of this technical procedure, Pinterest gains knowledge of what specific sub-page of our website is visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same time on Pinterest, Pinterest detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Pinterest component and associated with the respective Pinterest account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Pinterest buttons, integrated on our website, then Pinterest assigns this information to the personal Pinterest user account of the data subject and stores the personal data.

Pinterest receives information via the Pinterest component that the data subject has visited our website, provided that the data subject is logged in at Pinterest at the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the Pinterest component or not. If such a transmission of information to Pinterest is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Pinterest account before a call-up to our website is made.

The data protection guideline published by Pinterest, which is available under https://about.pinterest.com/privacy-policy, provides information on the collection, processing and use of personal data by Pinterest.

 1. 26. Data protection provisions about the application and use of Twitter

On this website, the controller has integrated components of Twitter. Twitter is a multilingual, publicly-accessible microblogging service on which users may publish and spread so-called ‘tweets,’ e.g. short messages, which are limited to 280 characters. These short messages are available for everyone, including those who are not logged on to Twitter. The tweets are also displayed to so-called followers of the respective user. Followers are other Twitter users who follow a user's tweets. Furthermore, Twitter allows you to address a wide audience via hashtags, links or retweets.

The operating company of Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a Twitter component (Twitter button) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding Twitter component of Twitter. Further information about the Twitter buttons is available under https://about.twitter.com/de/resources/buttons. During the course of this technical procedure, Twitter gains knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject. The purpose of the integration of the Twitter component is a retransmission of the contents of this website to allow our users to introduce this web page to the digital world and increase our visitor numbers.

If the data subject is logged in at the same time on Twitter, Twitter detects with every call-up to our website by the data subject and for the entire duration of their stay on our Internet site which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Twitter component and associated with the respective Twitter account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Twitter buttons integrated on our website, then Twitter assigns this information to the personal Twitter user account of the data subject and stores the personal data.

Twitter receives information via the Twitter component that the data subject has visited our website, provided that the data subject is logged in on Twitter at the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the Twitter component or not. If such a transmission of information to Twitter is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Twitter account before a call-up to our website is made.

The applicable data protection provisions of Twitter may be accessed under https://twitter.com/privacy?lang=en.

 1. 27. Data protection provisions about the application and use of YouTube

On this website, the controller has integrated components of YouTube. YouTube is an Internet video portal that enables video publishers to set video clips and other users free of charge, which also provides free viewing, review and commenting on them. YouTube allows you to publish all kinds of videos, so you can access both full movies and TV broadcasts, as well as music videos, trailers, and videos made by users via the Internet portal.

The operating company of YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. The YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a YouTube component (YouTube video) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding YouTube component. Further information about YouTube may be obtained under https://www.youtube.com/yt/about/en/. During the course of this technical procedure, YouTube and Google gain knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in on YouTube, YouTube recognizes with each call-up to a sub-page that contains a YouTube video, which specific sub-page of our Internet site was visited by the data subject. This information is collected by YouTube and Google and assigned to the respective YouTube account of the data subject.

YouTube and Google will receive information through the YouTube component that the data subject has visited our website, if the data subject at the time of the call to our website is logged in on YouTube; this occurs regardless of whether the person clicks on a YouTube video or not. If such a transmission of this information to YouTube and Google is not desirable for the data subject, the delivery may be prevented if the data subject logs off from their own YouTube account before a call-up to our website is made.

YouTube's data protection provisions, available at https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, provide information about the collection, processing and use of personal data by YouTube and Google.

 1. 28. Payment Method: Data protection provisions about the use of PayPal as a payment processor

On this website, the controller has integrated components of PayPal. PayPal is an online payment service provider. Payments are processed via so-called PayPal accounts, which represent virtual private or business accounts. PayPal is also able to process virtual payments through credit cards when a user does not have a PayPal account. A PayPal account is managed via an e-mail address, which is why there are no classic account numbers. PayPal makes it possible to trigger online payments to third parties or to receive payments. PayPal also accepts trustee functions and offers buyer protection services.

The European operating company of PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

If the data subject chooses "PayPal" as the payment option in the online shop during the ordering process, we automatically transmit the data of the data subject to PayPal. By selecting this payment option, the data subject agrees to the transfer of personal data required for payment processing.

The personal data transmitted to PayPal is usually first name, last name, address, email address, IP address, telephone number, mobile phone number, or other data necessary for payment processing. The processing of the purchase contract also requires such personal data, which are in connection with the respective order.

The transmission of the data is aimed at payment processing and fraud prevention. The controller will transfer personal data to PayPal, in particular, if a legitimate interest in the transmission is given. The personal data exchanged between PayPal and the controller for the processing of the data will be transmitted by PayPal to economic credit agencies. This transmission is intended for identity and creditworthiness checks.

PayPal will, if necessary, pass on personal data to affiliates and service providers or subcontractors to the extent that this is necessary to fulfill contractual obligations or for data to be processed in the order.

The data subject has the possibility to revoke consent for the handling of personal data at any time from PayPal. A revocation shall not have any effect on personal data which must be processed, used or transmitted in accordance with (contractual) payment processing.

The applicable data protection provisions of PayPal may be retrieved under https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 1. 29. Legal basis for the processing

Art. 6(1) lit. a GDPR serves as the legal basis for processing operations for which we obtain consent for a specific processing purpose. If the processing of personal data is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, as is the case, for example, when processing operations are necessary for the supply of goods or to provide any other service, the processing is based on Article 6(1) lit. b GDPR. The same applies to such processing operations which are necessary for carrying out pre-contractual measures, for example in the case of inquiries concerning our products or services. Is our company subject to a legal obligation by which processing of personal data is required, such as for the fulfillment of tax obligations, the processing is based on Art. 6(1) lit. c GDPR. In rare cases, the processing of personal data may be necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person. This would be the case, for example, if a visitor were injured in our company and his name, age, health insurance data or other vital information would have to be passed on to a doctor, hospital or other third party. Then the processing would be based on Art. 6(1) lit. d GDPR. Finally, processing operations could be based on Article 6(1) lit. f GDPR. This legal basis is used for processing operations which are not covered by any of the abovementioned legal grounds, if processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by our company or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data. Such processing operations are particularly permissible because they have been specifically mentioned by the European legislator. He considered that a legitimate interest could be assumed if the data subject is a client of the controller (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

 1. 30. The legitimate interests pursued by the controller or by a third party

Where the processing of personal data is based on Article 6(1) lit. f GDPR our legitimate interest is to carry out our business in favor of the well-being of all our employees and the shareholders.

 1. 31. Period for which the personal data will be stored

The criteria used to determine the period of storage of personal data is the respective statutory retention period. After expiration of that period, the corresponding data is routinely deleted, as long as it is no longer necessary for the fulfillment of the contract or the initiation of a contract.

 1. 32. Provision of personal data as statutory or contractual requirement; Requirement necessary to enter into a contract; Obligation of the data subject to provide the personal data; possible consequences of failure to provide such data

We clarify that the provision of personal data is partly required by law (e.g. tax regulations) or can also result from contractual provisions (e.g. information on the contractual partner). Sometimes it may be necessary to conclude a contract that the data subject provides us with personal data, which must subsequently be processed by us. The data subject is, for example, obliged to provide us with personal data when our company signs a contract with him or her. The non-provision of the personal data would have the consequence that the contract with the data subject could not be concluded. Before personal data is provided by the data subject, the data subject must contact any employee. The employee clarifies to the data subject whether the provision of the personal data is required by law or contract or is necessary for the conclusion of the contract, whether there is an obligation to provide the personal data and the consequences of non-provision of the personal data.

 1. 33. Existence of automated decision-making

As a responsible company, we do not use automatic decision-making or profiling.

This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator of the External Data Protection Officers that was developed in cooperation with the Media Law Lawyers from WBS-LAW.

Search